lash so
lash so
leg bs
leg bs
sky yet ts
sky yet ts
ullit o pi
ullit o pi

Volodymyr Bilyk – Poezja wizualna
QR kod: Volodymyr Bilyk – Poezja wizualna