Regulaminy zajęć

Regulaminy zajęć
Regulaminy zajęć

Regulamin uczestniczenia w zajęciach artystycznych organizowanych przez Ośrodek Postaw Twórczych Zamek w ramach edukacji kulturalnej

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem kursów, przeprowadzanych w systemie semestralnym w pracowniach artystycznych oraz zajęć i warsztatów organizowanych w systemie innym niż semestralny, jest Ośrodek Postaw Twórczych Zamek z siedzibą przy ul. Działkowej 15, 50-538 Wrocław, zwany dalej OPT Zamek lub Organizatorem.
 2. Zajęcia wymienione w pkcie 1. zwane dalej „zajęciami”, „warsztatami” lub „kursami”, organizowane lub współorganizowane przez OPT Zamek odbywają się przy ul. Działkowej 15 oraz w filiach OPT Zamek „Miejsce przy Miejscu” pl. Strzelecki 12 i 14, 50-224 Wrocław, lub są realizowane zdalnie (online).
 3. Zajęcia w OPT Zamek mogą być (w całości lub w części) prowadzone w formie stacjonarnej lub na odległość tj. w formie zdalnej (online): e-learning, webinaria i in.
 4. W ramach organizacji zajęć, warsztatów i kursów, OPT Zamek może realizować plenery artystyczne (wyjazdowe oraz organizowane w przestrzeni miejskiej Wrocławia).
 5. Aktualna oferta kursów znajduje się na stronie www.opt-art.net oraz w materiałach informacyjnych OPT Zamek, takich jak: plakaty, ulotki, pocztówki itp. oraz pod numerami telefonów 71 36 427 65, 663 77 99 64.
 6. Regulamin nie dotyczy zajęć prowadzonych przez podmioty zewnętrzne wynajmujące sale w OPT Zamek. Odpowiedzialność za ww. zajęcia spoczywa wyłącznie na najemcy.

II. Warunki uczestnictwa w zajęciach

 1. Warunkiem udziału w zajęciach organizowanych przez OPT Zamek jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i złożenie stosownych oświadczeń będących załącznikiem do niniejszego Regulaminu, a także wniesienie obowiązującej opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem i terminem jej dokonania, wskazanymi na stronie internetowej OPT Zamek oraz zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich – zgoda/oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego na udział w zajęciach.
 2.  Zasady uczestniczenia w kursie fotografii, w tym korzystania z pracowni fotograficznych: atelier i ciemni; wykorzystywania i rozpowszechniania wizerunku uczestników kursu oraz modeli określone są w punkcie V niniejszego Regulaminu.
 3. OPT Zamek zastrzega sobie prawo do zmian w grafikach zajęć, o czym prowadzący zajęcia każdorazowo poinformują uczestników kursów, rodziców/opiekunów prawnych uczestników zajęć, telefonicznie, mailowo lub osobiście.
 4. OPT Zamek zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niektórych zajęć poza siedzibą OPT Zamek (plenery, wernisaże itp.). O miejscu i terminie ich realizacji prowadzący zajęcia każdorazowo poinformują uczestników kursów, rodziców/opiekunów prawnych uczestników zajęć telefonicznie, mailowo lub osobiście. Uczestnik kursu bierze udział w zajęciach realizowanych poza siedzibą OPT Zamek (plenery, wernisaże i in.) na własną odpowiedzialność. Ogólne zasady uczestniczenia w plenerach stosuje się odpowiednio do każdych kursów i zajęć jak w punkcie VII niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku nieuzyskania minimalnej liczby osób na zajęciach grupowych, odbywających się w systemie semestralnym, OPT Zamek zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zajęć w ciągu 7 dni od planowanego terminu ich rozpoczęcia. Zasady odwołania zajęć odbywających się w systemie innym niż semestralny, każdorazowo dostępne są na stronie internetowej OPT Zamek (www.opt-art.net). W obu przypadkach OPT Zamek zwróci uczestnikom zajęć w całości wpłaconą należność.
 6. OPT Zamek odpowiada za bezpieczeństwo uczestnika wyłącznie w czasie zajęć. Nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku samowolnego ich opuszczenia.
 7. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do stosowania obowiązującej w OPT Zamek instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, dostępnej w biurze.

III. Płatności za zajęcia, nieobecności, odwoływanie i odpracowywanie zajęć

 1. Zajęcia w OPT Zamek prowadzone są odpłatnie. Wysokość odpłatności za zajęcia wynika z aktualnego cennika kursów OPT Zamek dostępnego na stronie www.opt-art.net oraz pod numerem telefonu 71 36 427 65 i 663 77 99 64.
 2. Płatność za zajęcia realizowane w systemie semestralnym dokonywana jest przez uczestnika za semestr z góry w formie ryczałtu, przed rozpoczęciem zajęć, niezależne od ilości zajęć w danym semestrze oraz frekwencji uczestnika. Dokonując opłaty uczestnik rezerwuje miejsce w grupie.
 3. Płatność za pozostałe kursy dokonywana jest przez uczestnika zajęć zgodnie z cennikiem kursów OPT Zamek i zasadami płatności dostępnymi każdorazowo na stronie internetowej OPT Zamek – jak w pkcie 1.
 4. Zajęcia przypadające w dniach świątecznych nie są odrabiane, nie ulega zmianie stała opłata za zajęcia.
 5. Płatność może być dokonywana osobiście w OPT Zamek w wyznaczonych godzinach pracy biura lub przelewem na konto nr PKO BP SA 87 1020 5226 0000 6102 0416 0636 (więcej na www.opt-art.net). W tytule przelewu należy umieścić informacje wskazane na stronie internetowej OPT Zamek w zakładce „KURSY/CENNIK i ZAPISY”.
 6. Skorzystanie ze zniżki 20% w ramach programu NASZ WROCŁAW lub zniżki 30% w ramach programu NASZ WROCŁAW MAX możliwe jest po weryfikacji karty, która może być dokonana osobiście w biurze OPT Zamek lub w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie).
 7. Na prośbę uczestnika kursu OPT Zamek wystawi fakturę z tytułu uczestnictwa w zajęciach. Osoba dokonująca wpłaty gotówkowej zgłasza ten fakt przed dokonaniem opłaty i wystawieniem paragonu.
 8. W razie opóźnienia w zapłacie kwoty, uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału w zajęciach.
 9. ZASADY REZYGNACJI Z ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W SYSTEMIE SEMESTRALNYM:

  9.1. Rezygnacja z kursu zakupionego on-line:

  a) Kursant, który spełnia warunki do uznania go za konsumenta w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny przyjmuje do wiadomości, że umowa rezerwacji (online) miejsca na kursie jest umową zawieraną na odległość, która podlega regulacji zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
  b) Kursant, o którym mowa w ustępie poprzedzającym ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W przypadku skorzystania z takiego prawa Kursant zobowiązany jest poinformować o tym OPT Zamek, składając przed upływem tego terminu stosowne oświadczenie, które może zostać wysłane pocztą na adres OPT Zamek, ul. Działkowa 15, 50-538 Wrocław, lub złożone osobiście, wysłane faxem lub pocztą elektroniczną na adres info@opt-art.net z dopiskiem „rezygnacja z kursu”.
  c) W przypadku odstąpienia od umowy wpłacona przez kursanta należność zostanie zwrócona Kursantowi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez OPT Zamek oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. OPT Zamek dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kursanta w pierwotnej transakcji, chyba że Kursant wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
  d) Kursant nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem kwoty.
  e) Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do Regulaminu, jednak korzystanie z załączonego formularza nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Kursantowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  f) Po upływie terminu prawa do odstąpienia od umowy przez Kursanta, wpłacona kwota, rezerwująca miejsce na kursie, nie będzie zwrócona.

  9.2. Rezygnacja z kursu – zapisy dokonane osobiście w OPT Zamek:

  W przypadku rezygnacji z udziału w kursie przez osoby, które dokonały zapisu na zajęcia w inny sposób niż online tj. podczas spotkań naborowych lub w innym terminie, wniesiona opłata dokonana zgodnie z zasadami płatności określonymi przez OPT Zamek i zaakceptowanymi przez uczestnika zajęć – nie zostanie zwrócona.
 10. Zasady rezygnacji z zajęć odbywających się w systemie innym niż semestralny, każdorazowo dostępne są na stronie OPT Zamek www.opt-art.net.
 11. Czasowa nieobecność uczestnika na zajęciach realizowanych stacjonarnie lub online, zarówno planowana jak i nie planowana, nie stanowi podstawy do zawieszenia bądź zwrotu części lub całości opłaty. Nieobecność traktowana jest jako dobrowolna utrata zajęć.
 12. W uzasadnionych przypadkach prowadzący może wprowadzić zastępstwo. Jeżeli zajęcia nie odbędą się z winy prowadzącego jest on zobowiązany do odrobienia ich w innym, wyznaczonym terminie.

IV. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. W celu uczestnictwa w zajęciach konieczne jest podanie danych osobowych Uczestnika, jak i opiekuna prawnego. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z uczestnictwem w zajęciach, rozliczeniem udziału w zajęciach, jak również w celach sprawozdawczych. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, modyfikacji, zmiany lub żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) – RODO, informujemy:

   

  a) Dane Administratora
  Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Ośrodek Postaw Twórczych Zamek, pl. Świętojański 1, 54–076 Wrocław, NIP 8943202201.

  b) Dane kontaktowe
  Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych Instytucji , skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: info@opt-art.net . Jednocześnie informujemy, że wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych osobowych w osobie: Natalii Miłostan tel. 697 310 309 email: iod@opt-art.net

  c) Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  W celu umożliwienia udziału w zajęciach, jak również realizacji celów statutowych Administratora, będzie on przetwarzał następujące dane: – podstawowe dane identyfikacyjne wskazane w zgłoszeniu udziału w zajęciach, kursach i innych wydarzeniach organizowanych przez OPT Zamek – dane identyfikacyjne służące do rejestracji konta w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu przeznaczonym do realizacji zajęć, kontaktu z wykorzystaniem dedykowanych platform cyfrowych dostarczanych przez zewnętrznych operatorów przeznaczonych do kontaktu,
  – dane opublikowane przez Państwa na profilu dobrowolnie, w zakresie niezbędnych do udziału w zajęciach,
  – dane dotyczące Państwa wizerunku przekazanego w sposób bieżący podczas transmisji i udziału w zajęciach odbywających się w trakcie bieżącego połączenia – zajęcia nie są nagrywane ani w żaden sposób utrwalane,
  – dane dotyczące połączenia pomiędzy Uczestnikami zajęć, jak również dane dotyczące przekazanych przez poszczególne osoby biorące udział w zajęciach tj. plików, obrazów.

  Powyższe dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1. lit a), b) RODO w postaci realizacji obowiązków wynikających z zawartych umów pomiędzy Administratorem a Państwem oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO tj. realizacji obowiązków statutowych Administratora wynikających z faktu, że jest on instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
  – Na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit a) RODO Instytucja może przetwarzać Twoje dane, ponieważ uczestnicząc w zajęciach i wydarzeniach udzieliłeś Nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach związanych z promowaniem Wydarzenia, promocji i reklamy Organizatora oraz potwierdzenia realizacji obowiązków statutowych Organizatora,
  – Na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Twoje dane mogą być także przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu tj. zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy oraz wokół niego, a także w celu zapewnienia ochrony mienia, zgodnie z art. 5 i art. 6 ust. 1 pkt c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) oraz na podstawie art. 22 (2) ustawy z dnia 26 czerwca 1964 r. Kodeks Pracy (Dz.|U. z 2018r., poz. 917 ze zm.), wprowadza się monitoring wizyjny w części publicznej Instytucji tj. ciągach komunikacyjnych oraz terenach zewnętrznych polegający na rejestracji obrazu w czasie rzeczywistym. Materiały pozyskane z monitoringu wizyjnego będą wykorzystane wyłącznie w celu określonym w powyżej.
  – Dostęp do materiałów pozyskanych z monitoringu wizyjnego mają jedynie osoby, które są upoważnione do przetwarzania zawartych tam danych.
  – Materiały pozyskane z monitoringu będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy od rejestracji, po upływie którego będą niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

  d) Odbiorcy danych osobowych
  Dostęp do Państwa danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom Instytucji, administratorom systemów informatycznych, którzy świadczą na naszą rzecz usługi informatyczne, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowo – podatkowe. oraz podmiotom, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych na podstawie obowiązujących umów oraz upoważnień. W zakresie udziału w zajęciach grupowych dane dotyczące danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko, nazwa profilu) biorące udział w danych zajęciach.

  e) Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
  Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez portale dedykowane do zajęć online, klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez właściciela platformy.

  Państwo jako użytkownik każdorazowo akceptujecie i decydujecie, jakie dane przekażecie tworząc konto niezbędne do uczestnictwa w zajęciach.

  f) Okres przetwarzania danych osobowych
  Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane:
  – przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń związanych z wiążącą nas umową uczestniczenia w zajęciach, warsztatach, koncertach i innych wydarzeniach, świadczenia innych usług na Państwa rzecz,
  – do czasu cofnięcia Państwa zgody, w tym zakresie dotyczącym działań marketingowych i reklamowych. Zgodę w tym zakresie mogą Państwo cofnąć w każdym momencie, np. informując nas o tym za pośrednictwem maila: info@opt-art.net. Nie będzie jednak miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  – do czasu wyrażenia sprzeciwu w zakresie dotyczącym działań związanych z naszym uzasadnionym interesem,
  – ponadto, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Instytucja zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne,
  – w zakresie danych osobowych dot. wizerunku oraz osób biorących udział w Wydarzenia nie krócej niż 10 lat w celach archiwizacyjnych i promocyjnych dotyczących działalności statutowej Organizatora.

  g) Zakres uprawnień
  Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  h) Profilowanie
  W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, tj. nie będą one podlegały profilowaniu.

  i) Skarga do organu nadzorczego
  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  j)
  Wszystkie zbierane przez Instytucję dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu dokonania zapisów online na kursy, zajęcia i inne przedsięwzięcia OPT Zamek, zostały opisane w Polityce prywatności.

V. Warunki uczestniczenia w kursie fotografii cyfrowej i analogowej

1.  Zasady korzystania z pracowni fotograficznych

 1. OPT Zamek stwarza i udostępnia uczestnikom kursu fotografii, którzy nie zalegają z opłatami za zajęcia, możliwość korzystania z pracowni na warunkach określonych poniżej.
 2. Pracownie mogą być udostępniane kursantom do pracy własnej [z zastrzeżeniem pkt. 3) i 4)] poza godzinami prowadzenia w nich zajęć przez OPT Zamek lub wynajmów komercyjnych oraz po uprzedniej rezerwacji terminu w biurze OPT Zamek (mailem, telefonicznie lub osobiście). O rezygnacji z zarezerwowanej pracowni należy niezwłocznie poinformować biuro OPT Zamek.
 3. Do samodzielnej pracy w atelier fotograficznym upoważnieni są absolwenci semestru pierwszego fotografii po zaliczeniu wewnętrznego egzaminu z obsługi sprzętu atelierowego.
 4. Z ciemni fotograficznej mogą korzystać upoważnieni przez prowadzących kursanci, po zaliczeniu wewnętrznego egzaminu z obsługi sprzętu ciemniowego.
 5. OPT Zamek zastrzega sobie możliwość odmowy udostępnienia pracowni bez podania przyczyn.

2.  Zgoda na niekomercyjne wykorzystywanie fotografii

 1. Każdy uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie OPT Zamek swoich fotografii wykonanych podczas zajęć fotograficznych oraz plenerów, na zasadach licencji Creative Commons uznania autorstwa oraz użycia niekomercyjnego, które zostaną wykorzystane do działań statutowych, informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez OPT Zamek oraz umieszczone na stronach internetowych i portalach społecznościowych OPT Zamek.  Powyższa zgoda jest równoznaczna z poszanowaniem praw autorskich, podpisaniem imieniem i nazwiskiem lub podanym przez autora pseudonimem oraz odnosi się tylko do korzystania z udostępnionych fotografii do celów niekomercyjnych.
 2. Każdy uczestnik poświadczając podpisem zapoznanie się z Regulaminem uczestniczenia w zajęciach oświadcza, że wszystkie przekazane fotografie są jego własnością i nie naruszają praw osób trzecich, ani nie są obciążone żadnymi roszczeniami. Fotografie udostępniane są OPT Zamek nieodpłatnie.

3. Zasady wykorzystywania i rozpowszechniania wizerunku uczestników kursu oraz modeli

Zgodnie z art. 80. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04 lutego 1994 r. (Dz. U. n 2016 r. poz. 666 tj.):

 1. Uczestnik kursu dokonując zapisu na kurs wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku wraz z podaniem imienia i nazwiska utrwalonego w trakcie zajęć fotograficznych w OPT Zamek do celów związanych z działalnością OPT Zamek, w szczególności działalnością pracowni fotograficznych, celów archiwalnych oraz wykorzystania fotografii do publikacji na stronie internetowej OPT Zamek, portalach społecznościowych.
 2. Uczestnik kursu zobowiązuje się:
  a) do niewykorzystywania wizerunku innych uczestniczących w zajęciach osób bez ich zgody, poza użytkiem o którym mowa w punkcie 1.
  b) że wykonywane przez niego fotografie nie będą naruszały dóbr osobistych innych uczestników zajęć fotograficznych
  c) że wykonane przez niego fotografie modeli wynajętych przez OPT Zamek będzie wykorzystywał tylko do celów związanych z działalnością edukacyjną OPT Zamek rozumianą jako udostępnianie fotografii na zajęciach fotograficznych prowadzonych przez OPT Zamek w celu oceny, korekty itp.
  d) że fotografie jego autorstwa z wizerunkiem ww. modeli dostarczane OPT Zamek do publikacji nie będą naruszały dóbr osobistych modeli, w szczególności zobowiązuje się, że wykonane akty nie będą zawierały rozpoznawalnych cech anatomicznych twarzy modeli.
 3. Uczestnik kursu zobowiązany jest do niewykorzystywania wizerunku modeli wynajętych przez OPT Zamek bez ich zgody, poza użytkiem, o którym mowa w punkcie 2) c i d.
 4. Chcąc wykorzystać wizerunek modeli powstały/utrwalony na fotografii wykonanej przez uczestnika kursu podczas zajęć w OPT Zamek, poza użytkiem, o którym mowa w punkcie 2) c i d, uczestnik kursu zobowiązany jest do zawarcia stosownej umowy bezpośrednio z modelem.

VI. Wykorzystanie wizerunku uczestnika

 1. Na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2006r., nr. 90, poz. 631 z późn. zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik zajęć, rodzic/ opiekun niepełnoletniego uczestnika, dokonując zapisu na zajęcia wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie jego wizerunku, wizerunku niepełnoletniego uczestnika, utrwalonego przez Ośrodek Postaw Twórczych Zamek podczas realizowanych zajęć, poprzez: publikację zdjęć oraz materiału wideo przez Ośrodek Postaw Twórczych Zamek na potrzeby realizacji i promocji jego działalności, na stronach www oraz portalach społecznościowych, w powstałych publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów, kanałów dystrybucji informacji tylko i wyłącznie w kontekście prowadzonej przez OPT Zamek działalności kulturalno – edukacyjnej.

  Niniejsza zgoda:

  a) nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie,
  b) obejmuje wykorzystanie, utrwalenie i powielanie zdjęć oraz materiału wideo
  c) dotyczy zdjęć oraz materiałów wideo z udziałem uczestnika zajęć/udziałem jego dziecka wykonanych podczas działań związanych z realizacją zajęć w OPT Zamek
  d) wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
  e) uczestnik zajęć zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) względem OPT Zamek z tytułu wykorzystania jego wizerunku, wizerunku jego dziecka na potrzeby jak w oświadczeniu.

VII. Zasady udziału w plenerach

 1. W plenerze mogą wziąć udział osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie, za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego, będące odbiorcami oferty programowej OPT Zamek.
 2. W przypadku kursu fotografii realizowanego w systemie semestralnym udział w plenerze mogą brać udział kursanci od 17 roku życia.
 3. Udział w plenerze jest dobrowolny.
 4. O terminie, miejscu oraz godzinach i programie zajęć realizowanych w ramach pleneru, kursanci będą informowani przez prowadzących osobiście, mailowo bądź telefonicznie.
 5. Jeśli Organizator pleneru nie ustalił inaczej, koszty związane z udziałem w plenerze w całości pokrywa uczestnik, w tym m.in.:
  – dojazdu na plener oraz powrotu,
  – noclegu i wyżywienia.
 6. Z udziału w plenerze wyklucza się osoby będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub nie stosujące się do poleceń Organizatora.
 7. OPT Zamek ma prawo odmówić uczestnictwa w plenerze osobom nie spełniającym poleceń lub w wyjątkowych sytuacjach bez podania przyczyny.
 8. Uczestnik pleneru ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie szkody w trakcie pleneru. Za szkody powstałe z winy osoby niepełnoletniej odpowiedzialność ponosi rodzic/opiekun prawny.
 9. OPT Zamek nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, nieszczęśliwe wypadki uczestników pleneru powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa, jak również za prywatny sprzęt oraz przedmioty uczestników.
 10. Organizator nie jest zobligowany do posiadania dodatkowego ubezpieczenia NW. Uczestnik, który ulegnie z własnej winy wypadkowi nie może starać się o odszkodowanie od OPT Zamek.
 11. W przypadku uczestniczenia w plenerze osób niepełnoletnich, rodzic/opiekun prawny oświadcza w deklaracji uczestniczenia czy dziecko może samodzielnie przybyć i wrócić z pleneru, czy będzie przywiezione i odebranie przez rodzica/opiekują prawnego.

VIII. Ogólne zasady korzystania z pracowni

 1. Kursanci korzystający ze sprzętu pracowni zobowiązani są do dbałości o sprzęt.
 2. W chwili wejścia do pracowni korzystający mają obowiązek sprawdzić kompletność i sprawność wyposażenia pracowni.
 3. Wszelkie usterki sprzętu należy bezzwłocznie zgłaszać prowadzącym zajęcia.
 4. Sprzęt będący na wyposażeniu pracowni nie może być wynoszony poza siedzibę OPT Zamek.
 5. Sprzęt znajdujący się w pracowniach może być obsługiwany wyłącznie przez osoby posiadające wiedzę techniczną i umiejętności z zakresu korzystania z tego typu urządzeń.
 6. Sprzęt może być wykorzystywany wyłącznie z jego przeznaczeniem.
 7. Wyposażenie pracowni należy pozostawić w takim samym stanie jak przed rozpoczęciem jego użytkowania.
 8. Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia, w tym jakiekolwiek niesprawności, odpowiada ostatni korzystający, który ma obowiązek niezwłocznie przywrócić pełną sprawność sprzętu na własny koszt.
 9. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni ponosi osoba nieprzestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to ich prawni opiekunowie.
 10. Osoba korzystająca z pracowni zobowiązuje się do pokrycia kosztów wszelkich szkód wynikających z niewłaściwego użytkowania sprzętu, spowodowanych przez nią lub osoby trzecie przebywające w pracowni (modele, wizażyści, asystenci itd.). Poprzez pokrycie kosztów rozumie się koszty związane z naprawą elementów wyposażenia lub zakupem nowych.
 11. Wykorzystanie pracowni do celów niezgodnych z prawem jest zabronione.
 12. OPT Zamek nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje i nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć i osób z nimi współpracujących, powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 13. OPT Zamek nie jest zobligowany do posiadania dodatkowego ubezpieczenia NW. Osoby, które ulegną z własnej winy wypadkowi nie mogą starać się o odszkodowanie od OPT Zamek.

IX. Dodatkowe informacje

 1. Uczestnicy zajęć zobowiązują się, że fotografie modeli wynajętych przez OPT Zamek oraz fotografie przedstawiające wizerunek osób trzecich, udostępniane przez prowadzących do realizacji zajęć, będą wykorzystywane tylko do celów związanych z działalnością edukacyjną OPT Zamek rozumianą jako udostępnianie fotografii na zajęciach prowadzonych przez OPT Zamek w celu realizacji programu zajęć, oceny, korekty itp.
 2. Pozostałe zasady wykorzystywania i rozpowszechniania wizerunku uczestników kursu oraz modeli na zajęciach/kursach/warsztatach innych niż fotograficzne stosuje się analogicznie jak w punkcie V. 5 niniejszego Regulaminu.
 3. Materiały wykorzystywane podczas zajęć w pracowniach komputerowych, fotograficznych w Ośrodku Postaw Twórczych Zamek, w tym udostępniane przez prowadzących zajęcia, objęte są prawem autorskim oraz prawami osobistymi, w tym prawem do wizerunku oraz Rodo, zabronione jest bez zgody osoby prowadzącej zajęcia wszelkie kopiowanie, rozsyłanie, udostępnianie czy przenoszenie materiałów przez uczestników zajęć na inne niż zapewnione w czasie kursu nośniki. Naruszenie przez uczestnika zajęć/kursów i warsztatów zapisów niniejszego punktu stanowić będzie naruszenie praw autorskich, praw do ochrony wizerunku oraz RODO.
 4. OPT Zamek zastrzega sobie możliwość wykorzystywania utworów i prac: graficznych, plastycznych, fotograficznych i innych powstałych na zajęciach, do działań statutowych i promocyjnych, w szczególności do umieszczania na portalach społecznościowych, stronach www, folderach i in. Przystąpienie do zajęć w OPT Zamek jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego na wykorzystywanie ww. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

X. Postanowienia końcowe

 1. Ośrodek Postaw Twórczych Zamek, zastrzega że w przypadku zaistnienia „siły wyższej”, która częściowo lub całkowicie uniemożliwi realizację zajęć (wypełnienie zobowiązań umowy), OPT Zamek ma prawo do odłożenia realizacji zajęć, lub prowadzenia ich w sposób zdalny, do czasu ustąpienia „siły wyższej”.
 2. Do „siły wyższej” zostają zaliczone między innymi: zamieszki, wojna, strajk ogólnonarodowy, stan klęski żywiołowej, decyzje służb państwowych i samorządowych dot. szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniu chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zobowiązujące OPT Zamek do ich stosowania.
 3. Zmiana terminu realizacji zajęć/umowy z powodu przeszkody określonej ust. 2 może nastąpić po stwierdzeniu zaistnienia przesłanek, o których mowa w ustępie powyżej, oraz po powiadomieniu uczestnika zajęć drogą elektroniczną o jej wystąpieniu, a o ustaniu trwania przeszkody – po ustaniu jej trwania.
 4. OPT Zamek nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje i nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć i osób z nimi współpracujących, powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 5. OPT Zamek nie jest zobligowany do posiadania dodatkowego ubezpieczenia NW. Osoby, które ulegną z własnej winy wypadkowi nie mogą starać się o odszkodowanie od OPT Zamek.
 6. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. W przypadku niepełnoletniego uczestnika rodzic/opiekun prawny, zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
 7. Każda z osób prowadzących zajęcia w OPT Zamek zobowiązana jest do zapoznania się i stosowania zasad wprowadzonych niniejszym regulaminem.
 8. W kwestiach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor OPT Zamek.
 9. Regulamin obowiązuje od dnia 05.01.2023 r.

OŚWIADCZENIA (pdf)