Regulaminy kursów

Regulaminy kursów
Regulaminy kursów

Regulamin uczestniczenia w zajęciach artystycznych organizowanych przez Ośrodek Postaw Twórczych w ramach edukacji kulturalnej

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem kursów, przeprowadzanych w systemie semestralnym w pracowniach artystycznych oraz zajęć i warsztatów jest Ośrodek Postaw Twórczych z siedzibą przy ul. Działkowej 15, 50-538 Wrocław, zwany dalej OPT.
 2. Zajęcia wymienione w punkcie 1. zwane dalej „zajęciami” lub „kursami”, organizowane przez OPT odbywają się przy ul. Działkowej 15 oraz w filii OPT „Miejsce przy Miejscu” pl. Strzelecki 12 i 14, 50-224 Wrocław.
 3. Aktualna oferta kursów znajduje się na stronie www.opt-art.net oraz w materiałach informacyjnych OPT, takich jak: plakaty, ulotki, pocztówki itp. oraz pod numerami telefonów 71 36 427 65, 663 77 99 64.
 4. Regulamin nie dotyczy zajęć prowadzonych przez podmioty zewnętrzne wynajmujące sale w OPT. Odpowiedzialność za ww. zajęcia spoczywa wyłącznie na najemcy.

II. Warunki uczestnictwa w zajęciach

 1. Warunkiem udziału w zajęciach organizowanych przez OPT jest wniesienie obowiązującej opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem i terminem jej dokonania, wskazanymi na stronie internetowej OPT oraz zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich – zgoda/oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego na udział w zajęciach.
 2. OPT zastrzega sobie prawo do zmian w grafikach zajęć, o czym prowadzący zajęcia każdorazowo poinformują uczestników kursów, rodziców / opiekunów prawnych uczestników zajęć telefonicznie, mailowo lub osobiście.
 3. OPT zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niektórych zajęć poza siedzibą OPT (plenery, wernisaże itp.). O miejscu i terminie ich realizacji prowadzący zajęcia każdorazowo poinformują uczestników kursów, rodziców/opiekunów prawnych uczestników zajęć telefonicznie, mailowo lub osobiście. Uczestnik kursu bierze udział w zajęciach realizowanych poza siedzibą OPT (plenery, wernisaże i in.) na własną odpowiedzialność.
 4. W przypadku nieuzyskania minimalnej liczby osób na zajęciach grupowych, odbywających się w systemie semestralnym, OPT zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zajęć w ciągu 10 dni od planowanego terminu ich rozpoczęcia. Zasady odwołania zajęć odbywających się w systemie innym niż semestralny, każdorazowo dostępne są na stronie internetowej OPT (www.opt-art.net). W obu przypadkach OPT zwróci uczestnikom zajęć w całości wpłaconą należność.
 5. OPT odpowiada za bezpieczeństwo uczestnika wyłącznie w czasie zajęć. Nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku samowolnego ich opuszczenia.
 6. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do stosowania obowiązującej w OPT instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, dostępnej w biurze.

III. Płatności za zajęcia, nieobecności, odwoływanie i odpracowywanie zajęć

 1. Zajęcia w OPT prowadzone są odpłatnie. Wysokość odpłatności za zajęcia wynika z aktualnego cennika kursów OPT dostępnego na stronie www.opt-art.net oraz pod numerem telefonu 71 36 427 65 i 663 77 99 64.
 2. Płatność za zajęcia realizowane w systemie semestralnym dokonywana jest przez uczestnika za semestr z góry w formie ryczałtu, przed rozpoczęciem zajęć, niezależne od ilości zajęć w danym semestrze oraz frekwencji uczestnika. Dokonując opłaty uczestnik rezerwuje miejsce w grupie.
 3. Płatność za pozostałe kursy dokonywana jest przez uczestnika zajęć zgodnie z cennikiem kursów OPT i zasadami płatności dostępnymi każdorazowo na stronie internetowej OPT – jak w pkcie 1.
 4. Zajęcia przypadające w dniach świątecznych nie są odrabiane, nie ulega zmianie stała opłata za zajęcia.
 5. Płatność może być dokonywana osobiście w OPT w wyznaczonych godzinach pracy biura (więcej na www.opt-art.net) lub przelewem na konto nr PKO BP SA 87 1020 5226 0000 6102 0416 0636. W tytule przelewu należy umieścić informacje wskazane na stronie internetowej OPT w zakładce „Kursy / Cennik i Zapisy”.
 6. Skorzystanie ze zniżki 20% w ramach programu URBANCARD PREMIUM możliwe jest po okazaniu aktualnej karty i dokonaniu płatności wyłącznie gotówką (w biurze OPT) – do odwołania.
 7. Na prośbę uczestnika kursu OPT wystawi fakturę z tytułu uczestnictwa w zajęciach.
 8. W razie opóźnienia w zapłacie kwoty, uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału w zajęciach.
 9. Zasady rezygnacji z zajęć realizowanych w systemie semestralnym:


  A. Rezygnacja z kursu zakupionego on-line:

  a) Kursant, który spełnia warunki do uznania go za konsumenta w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny przyjmuje do wiadomości, że umowa rezerwacji (online) miejsca na kursie jest umową zawieraną na odległość, która podlega regulacji zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
  b) Kursant o którym mowa w ustępie poprzedzającym ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W przypadku skorzystania z takiego prawa Kursant zobowiązany jest poinformować o tym OPT, składając przed upływem tego terminu stosowne oświadczenie, które może zostać wysłane pocztą na adres OPT, ul. Działkowa 15, 50-538 Wrocław, lub złożone osobiście, wysłane faxem lub pocztą elektroniczną na adres info@opt-art.net z dopiskiem „rezygnacja z kursu”.
  c) W przypadku odstąpienia od umowy wpłacona przez kursanta należność zostanie zwrócona Kursantowi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez OPT oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. OPT dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kursanta w pierwotnej transakcji, chyba że Kursant wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
  d) Kursant nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem kwoty.
  e) Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do Regulaminu, jednak korzystanie z załączonego formularza nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Kursantowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  f) Po upływie terminu prawa do odstąpienia od umowy przez Kursanta, wpłacona kwota, rezerwująca miejsce na kursie, nie będzie zwrócona.


  B. Rezygnacja z kursu – zapisy dokonane osobiście w OPT:

  a) W przypadku rezygnacji z udziału w kursie przez osoby, które dokonały zapisu na zajęcia podczas spotkań naborowych lub w innym terminie, wniesiona opłata – dokonana zgodnie z zasadami płatności określonymi przez OPT i zaakceptowanymi przez uczestnika zajęć – nie zostanie zwrócona.
 10. Zasady rezygnacji z zajęć odbywających się w systemie innym niż semestralny, każdorazowo dostępne są na stronie OPT www.opt-art.net.
 11. Czasowa nieobecność uczestnika na zajęciach, zarówno planowana jak i nieplanowana, nie stanowi podstawy do zawieszenia bądź zwrotu części lub całości opłaty. Nieobecność traktowana jest jako dobrowolna utrata zajęć.
 12. W uzasadnionych przypadkach prowadzący może wprowadzić zastępstwo. Jeżeli zajęcia nie odbędą się z winy prowadzącego jest on zobowiązany do odrobienia ich w innym, wyznaczonym terminie.

IV. Dodatkowe informacje

 1. Uczestnik pełnoletni lub rodzic/opiekun prawny uczestnika niepełnoletniego, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych OPT, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w zajęciach. Każdy Uczestnik posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 2. OPT zastrzega sobie możliwość wykorzystywania utworów i prac: graficznych, fotograficznych, plastycznych i innych powstałych na zajęciach, do działań statutowych i promocyjnych, w szczególności do umieszczania na portalach społecznościowych, stronach www, folderach i in.
  Przystąpienie do zajęć w OPT jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego na wykorzystywanie ww. zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Przystąpienie do zajęć w OPT jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego na wykorzystanie zdjęć, nagrań muzycznych lub filmowych z jego wizerunkiem /lub wizerunkiem jego dziecka/ powstałych podczas zajęć lub organizowanych przez OPT wydarzeń, w celach promocyjnych związanych z upowszechnianiem działalności OPT.
 4. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. W przypadku niepełnoletniego uczestnika rodzic/opiekun prawny, zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
 5. Każda z osób prowadzących zajęcia w OPT zobowiązana jest do zapoznania się i stosowania zasad wprowadzonych niniejszym regulaminem.
 6. W kwestiach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor OPT.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 27 listopada 2017 r.

ZAŁĄCZNIKI (pdf):

Regulamin udziału w kursie fotografii

Oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem:
dla kursantów fotografii 
dla kursantów pozostałych pracowni

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego:
kurs fotografii
pozostałe kursy

Odstąpienie od umowy – zapisy on-line


Regulamin kursów OPT – obowiązuje od 27.11.2017 

W dniach 30.04.2018 - 4.05.2018 OPT będzie nieczynny. Piątkowe (04.05) i sobotnie (05.05) zajęcia z malarstwa i rysunku oraz rys. architektonicznego odbywają się normalnie.