Regulaminy kursów

Regulaminy kursów
Regulaminy kursów

Regulamin uczestniczenia w zajęciach artystycznych organizowanych przez Ośrodek Postaw Twórczych w ramach edukacji kulturalnej

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem kursów, przeprowadzanych w systemie semestralnym w pracowniach artystycznych oraz zajęć i warsztatów jest Ośrodek Postaw Twórczych z siedzibą przy ul. Działkowej 15, 50-538 Wrocław, zwany dalej OPT.
 2. Zajęcia wymienione w pkcie 1. zwane dalej „zajęciami” lub „kursami”, organizowane przez OPT odbywają się przy ul. Działkowej 15 oraz w filii OPT „Miejsce przy Miejscu” pl. Strzelecki 12 i 14, 50-224 Wrocław.
 3. Aktualna oferta kursów znajduje się na stronie www.opt-art.net oraz w materiałach informacyjnych OPT, takich jak: plakaty, ulotki, pocztówki itp. oraz pod numerami telefonów 71 36 427 65, 663 77 99 64.
 4. Regulamin nie dotyczy zajęć prowadzonych przez podmioty zewnętrzne wynajmujące sale w OPT. Odpowiedzialność za ww. zajęcia spoczywa wyłącznie na najemcy.

II. Warunki uczestnictwa w zajęciach

 1. Warunkiem udziału w zajęciach organizowanych przez OPT jest wniesienie obowiązującej opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem i terminem jej dokonania, wskazanymi na stronie internetowej OPT oraz zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich – zgoda/oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego na udział w zajęciach.
 2. OPT zastrzega sobie prawo do zmian w grafikach zajęć, o czym prowadzący zajęcia każdorazowo poinformują uczestników kursów, rodziców / opiekunów prawnych uczestników zajęć telefonicznie, mailowo lub osobiście.
 3. OPT zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niektórych zajęć poza siedzibą OPT (plenery, wernisaże itp.). O miejscu i terminie ich realizacji prowadzący zajęcia każdorazowo poinformują uczestników kursów, rodziców/opiekunów prawnych uczestników zajęć telefonicznie, mailowo lub osobiście.
 4. W przypadku nieuzyskania minimalnej liczby osób na zajęciach grupowych, odbywających się w systemie semestralnym, OPT zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zajęć w ciągu 10 dni od planowanego terminu ich rozpoczęcia. Zasady odwołania zajęć odbywających się w systemie innym niż semestralny, każdorazowo dostępne są na stronie internetowej OPT (www.opt-art.net). W obu przypadkach OPT zwróci uczestnikom zajęć w całości wpłaconą należność.
 5. OPT odpowiada za bezpieczeństwo uczestnika wyłącznie w czasie zajęć. Nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku samowolnego ich opuszczenia.
 6. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do stosowania obowiązującej w OPT instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, dostępnej w biurze.

III. Płatności za zajęcia, nieobecności, odwoływanie i odpracowywanie zajęć

 1. Zajęcia w OPT prowadzone są odpłatnie. Wysokość odpłatności za zajęcia wynika z aktualnego cennika kursów OPT dostępnego na stronie www.opt-art.net oraz pod numerem telefonu 71 36 427 65 i 663 77 99 64.
 2. Płatność za zajęcia realizowane w systemie semestralnym dokonywana jest przez uczestnika za semestr z góry w formie ryczałtu, przed rozpoczęciem zajęć, niezależne od ilości zajęć w danym semestrze oraz frekwencji uczestnika. Dokonując opłaty uczestnik rezerwuje miejsce w grupie.
 3. Płatność za pozostałe kursy dokonywana jest przez uczestnika zajęć zgodnie z cennikiem kursów OPT i zasadami płatności dostępnymi każdorazowo na stronie internetowej OPT – jak w pkcie 1.
 4. Zajęcia przypadające w dniach świątecznych nie są odrabiane, nie ulega zmianie stała opłata za zajęcia.
 5. Płatność może być dokonywana osobiście w OPT w wyznaczonych godzinach pracy biura (więcej na www.opt-art.net) lub przelewem na konto nr PKO BP SA 87 1020 5226 0000 6102 0416 0636. W tytule przelewu należy umieścić informacje wskazane na stronie internetowej OPT w zakładce „sposoby płatności”.
 6. Skorzystanie ze zniżki 20% w ramach programu URBANCARD PREMIUM możliwe jest po okazaniu aktualnej karty i dokonaniu płatności wyłącznie gotówką (w biurze OPT) – do odwołania.
 7. Na prośbę uczestnika kursu OPT wystawi fakturę z tytułu uczestnictwa w zajęciach.
 8. W razie opóźnienia w zapłacie kwoty, uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału w zajęciach.
 9. W przypadku rezygnacji przez uczestnika z zajęć, odbywających się w systemie semestralnym, w ciągu 20 dni od ich rozpoczęcia, OPT zwróci wpłaconą kwotę pomniejszoną o 100 zł, które jest bezzwrotne. W przypadku rezygnacji w późniejszym terminie – wniesiona opłata za kurs nie zostanie zwrócona.
 10. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach, o których mowa w pkcie powyżej, uczestnik powinien bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie biuro OPT oraz osobę prowadzącą kurs. Rezygnacja z zajęć po upływie terminu wymienionego w pkcie 9. nie zwalnia uczestnika od obowiązku uregulowania zaległych opłat.
 11. Zasady rezygnacji z zajęć odbywających się w systemie innym niż semestralny, każdorazowo dostępne są na stronie OPT www.opt-art.net.
 12. Czasowa nieobecność uczestnika na zajęciach, zarówno planowana jak i nie planowana, nie stanowi podstawy do zawieszenia bądź zwrotu części lub całości opłaty. Nieobecność traktowana jest jako dobrowolna utrata zajęć.
 13. W uzasadnionych przypadkach prowadzący może wprowadzić zastępstwo. Jeżeli zajęcia nie odbędą się z winy prowadzącego jest on zobowiązany do odrobienia ich w innym, wyznaczonym terminie.

IV. Dodatkowe informacje

 1. Uczestnik pełnoletni lub rodzic/opiekun prawny uczestnika niepełnoletniego, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych OPT, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w zajęciach. Każdy Uczestnik posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 2. OPT zastrzega sobie możliwość wykorzystywania utworów i prac: graficznych, fotograficznych, plastycznych i innych powstałych na zajęciach, do działań statutowych i promocyjnych, w szczególności do umieszczania na portalach społecznościowych, stronach www, folderach i in.
  Przystąpienie do zajęć w OPT jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego na wykorzystywanie ww. zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Przystąpienie do zajęć w OPT jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego na wykorzystanie zdjęć, nagrań muzycznych lub filmowych z jego wizerunkiem /lub wizerunkiem jego dziecka/ powstałych podczas zajęć lub organizowanych przez OPT wydarzeń, w celach promocyjnych związanych z upowszechnianiem działalności OPT.
 4. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. W przypadku niepełnoletniego uczestnika rodzic/opiekun prawny, zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
 5. Każda z osób prowadzących zajęcia w OPT zobowiązana jest do zapoznania się i stosowania zasad wprowadzonych niniejszym regulaminem.
 6. W kwestiach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor OPT.

Załączniki:
Oświadczenie rodziców / opiekuna prawnego (.pdf)
Regulamin kursów OPT_2017 (.pdf)


Regulamin udziału w kursie fotografii (pliki do pobrania)

Regulamin udziału w kursie fotorgrafii_2017 (.pdf)
Oświadczenia dla kursantów fotografii_2017 (.pdf)
Oświadczenie rodzica / opiekuna_kurs fotografii_2017 (.pdf)