Regulaminy zajęć

Regulaminy zajęć
Regulaminy zajęć

Regulamin uczestniczenia w zajęciach artystycznych organizowanych przez Ośrodek Postaw Twórczych w ramach edukacji kulturalnej

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem kursów, przeprowadzanych w systemie semestralnym w pracowniach artystycznych oraz zajęć i warsztatów, w tym okazjonalnych, jest Ośrodek Postaw Twórczych z siedzibą przy ul. Działkowej 15, 50-538 Wrocław, zwany dalej OPT.
 2. Zajęcia wymienione w pkcie 1. zwane dalej „zajęciami”, „warsztatami” lub „kursami”, organizowane lub współorganizowane przez OPT odbywają się przy ul. Działkowej 15 oraz w filiach OPT „Miejsce przy Miejscu” pl. Strzelecki 12 i 14, 50-224 Wrocław.
 3. Aktualna oferta kursów znajduje się na stronie www.opt-art.net oraz w materiałach informacyjnych OPT, takich jak: plakaty, ulotki, pocztówki itp. oraz pod numerami telefonów 71 36 427 65, 663 77 99 64.
 4. Regulamin nie dotyczy zajęć prowadzonych przez podmioty zewnętrzne wynajmujące sale w OPT. Odpowiedzialność za ww. zajęcia spoczywa wyłącznie na najemcy.

II. Warunki uczestnictwa w zajęciach

 1. Warunkiem udziału w zajęciach organizowanych przez OPT jest wniesienie obowiązującej opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem i terminem jej dokonania, wskazanymi na stronie internetowej OPT oraz zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich – zgoda/oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego na udział w zajęciach.
 2. Zasady uczestniczenia w kursie fotografii, w tym korzystania z pracowni fotograficznej: atelier i ciemni; udziału w plenerach fotograficznych; wykorzystywania i rozpowszechniania wizerunku uczestników kursu oraz modeli, określone są w punkcie V niniejszego regulaminu.
 3. OPT zastrzega sobie prawo do zmian w grafikach zajęć, o czym prowadzący zajęcia każdorazowo poinformują uczestników kursów, rodziców/opiekunów prawnych uczestników zajęć telefonicznie, mailowo lub osobiście.
 4. OPT zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niektórych zajęć poza siedzibą OPT (plenery, wernisaże itp.). O miejscu i terminie ich realizacji prowadzący zajęcia każdorazowo poinformują uczestników kursów, rodziców/opiekunów prawnych uczestników zajęć telefonicznie, mailowo lub osobiście. Uczestnik kursu bierze udział w zajęciach realizowanych poza siedzibą OPT (plenery, wernisaże i in.) na własną odpowiedzialność.
 5. W przypadku nieuzyskania minimalnej liczby osób na zajęciach grupowych, odbywających się w systemie semestralnym, OPT zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zajęć w ciągu 10 dni od planowanego terminu ich rozpoczęcia. Zasady odwołania zajęć odbywających się w systemie innym niż semestralny, każdorazowo dostępne są na stronie internetowej OPT (www.opt-art.net). W obu przypadkach OPT zwróci uczestnikom zajęć w całości wpłaconą należność.
 6. OPT odpowiada za bezpieczeństwo uczestnika wyłącznie w czasie zajęć. Nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku samowolnego ich opuszczenia.
 7. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do stosowania obowiązującej w OPT instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, dostępnej w biurze.

III. Płatności za zajęcia, nieobecności, odwoływanie i odpracowywanie zajęć

 1. Zajęcia w OPT prowadzone są odpłatnie. Wysokość odpłatności za zajęcia wynika z aktualnego cennika kursów OPT dostępnego na stronie www.opt-art.net oraz pod numerem telefonu 71 36 427 65 i 663 77 99 64.
 2. Płatność za zajęcia realizowane w systemie semestralnym dokonywana jest przez uczestnika za semestr z góry w formie ryczałtu, przed rozpoczęciem zajęć, niezależne od ilości zajęć w danym semestrze oraz frekwencji uczestnika. Dokonując opłaty uczestnik rezerwuje miejsce w grupie.
 3. Płatność za pozostałe kursy dokonywana jest przez uczestnika zajęć zgodnie z cennikiem kursów OPT i zasadami płatności dostępnymi każdorazowo na stronie internetowej OPT – jak w pkcie 1.
 4. Zajęcia przypadające w dniach świątecznych nie są odrabiane, nie ulega zmianie stała opłata za zajęcia.
 5. Płatność może być dokonywana osobiście w OPT w wyznaczonych godzinach pracy biura lub przelewem na konto nr PKO BP SA 87 1020 5226 0000 6102 0416 0636 (więcej na www.opt-art.net). W tytule przelewu należy umieścić informacje wskazane na stronie internetowej OPT w zakładce „KURSY/CENNIK i ZAPISY”.
 6. Skorzystanie ze zniżki 20% w ramach programu URBANCARD PREMIUM możliwe jest po okazaniu aktualnej karty i dokonaniu płatności wyłącznie gotówką (w biurze OPT) – do odwołania.
 7. Na prośbę uczestnika kursu OPT wystawi fakturę z tytułu uczestnictwa w zajęciach.
 8. W razie opóźnienia w zapłacie kwoty, uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału w zajęciach.
 9. Zasady rezygnacji z zajęć realizowanych w systemie semestralnym:


  A. Rezygnacja z kursu zakupionego on-line:

  a) Kursant, który spełnia warunki do uznania go za konsumenta w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny przyjmuje do wiadomości, że umowa rezerwacji (online) miejsca na kursie jest umową zawieraną na odległość, która podlega regulacji zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
  b) Kursant o którym mowa w ustępie poprzedzającym ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W przypadku skorzystania z takiego prawa Kursant zobowiązany jest poinformować o tym OPT, składając przed upływem tego terminu stosowne oświadczenie, które może zostać wysłane pocztą na adres OPT, ul. Działkowa 15, 50-538 Wrocław, lub złożone osobiście, wysłane faxem lub pocztą elektroniczną na adres info@opt-art.net z dopiskiem „rezygnacja z kursu”.
  c) W przypadku odstąpienia od umowy wpłacona przez kursanta należność zostanie zwrócona Kursantowi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez OPT oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. OPT dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kursanta w pierwotnej transakcji, chyba że Kursant wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
  d) Kursant nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem kwoty.
  e) Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do Regulaminu, jednak korzystanie z załączonego formularza nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Kursantowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  f) Po upływie terminu prawa do odstąpienia od umowy przez Kursanta, wpłacona kwota, rezerwująca miejsce na kursie, nie będzie zwrócona.


  B. Rezygnacja z kursu – zapisy dokonane osobiście w OPT:

  W przypadku rezygnacji z udziału w kursie przez osoby, które dokonały zapisu na zajęcia w inny sposób niż online tj. podczas spotkań naborowych lub w innym terminie, wniesiona opłata dokonana zgodnie z zasadami płatności określonymi przez OPT i zaakceptowanymi przez uczestnika zajęć – nie zostanie zwrócona.
 10. Zasady rezygnacji z zajęć odbywających się w systemie innym niż semestralny, każdorazowo dostępne są na stronie OPT www.opt-art.net.
 11. Czasowa nieobecność uczestnika na zajęciach, zarówno planowana jak i nie planowana, nie stanowi podstawy do zawieszenia bądź zwrotu części lub całości opłaty. Nieobecność traktowana jest jako dobrowolna utrata zajęć.
 12. W uzasadnionych przypadkach prowadzący może wprowadzić zastępstwo. Jeżeli zajęcia nie odbędą się z winy prowadzącego jest on zobowiązany do odrobienia ich w innym, wyznaczonym terminie.

IV. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. W celu uczestnictwa w zajęciach konieczne jest podanie danych osobowych Uczestnika, jak i opiekuna prawnego. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z uczestnictwem w zajęciach, rozliczeniem udziału w zajęciach, jak również w celach sprawozdawczych. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, modyfikacji, zmiany lub żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.
 2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że:

  a.  Dane Administratora
  Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Ośrodek Postaw Twórczych z siedzibą we Wrocławiu (50-538) przy ul. Działkowej 15, Wrocław, RIK 5/92, REGON 930 312 993, NIP: 896 00 07 761.
  b.  Inspektor Ochrony Danych
  W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (dalej „IOD”) Natalią Miłostan pod adresem email: iod@opt-art.net; pod numerem telefonu 697310309.; lub pisemnie na adres Administratora danych z dopiskiem Inspektor.
  c.  Dane kontaktowe
  Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych w OPT, prosimy o kontakt z nami pod adresem mailowym: info@opt-art.net
  d.  Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  a) OPT może przetwarzać Państwa dane, ponieważ są one niezbędne do realizacji naszych celów statutowych, w tym: uczestnictwa w zajęciach, kursach i innych wydarzeniach organizowanych przez OPT zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d) RODO
  b) Państwa dane mogą być także przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
  c) złożyli Państwo formularz oraz zawarli umowę uczestnictwa w Wydarzeniach, zajęciach i kursach organizowanych przez OPT, w związku z czym przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji umowy, jej zawarcia przebiegu, dochodzenia z niej ewentualnych roszczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
  d) wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
  e.  Odbiorcy danych osobowych
  Dostęp do Państwa danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom OPT, administratorom systemów informatycznych, którzy świadczą na naszą rzecz usługi informatyczne, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowo – podatkowe oraz podmiotom, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów oraz upoważnień.
  f.  Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  g.  Okres przetwarzania danych osobowych
  Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane:
  a) przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń związanych z wiążącą nas umową o udział w zajęciach
  b) do czasu wyrażenia sprzeciwu w zakresie dotyczącym działań związanych z naszym uzasadnionym interesem.

  Ponadto, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym OPT zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
  h.  Zakres uprawnień
  Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  i.  Profilowanie
  W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, tj. nie będą one podlegały profilowaniu.
  j.  Skarga do organu nadzorczego
  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu dokonania zapisów on line na kursy, zajęcia i inne przedsięwzięcia OPT, zostały opisane w Polityce prywatności.

V. Warunki uczestniczenia w kursie fotografii cyfrowej i analogowej

I.  Zasady korzystania z pracowni fotograficznych

 1. OPT stwarza i udostępnia uczestnikom kursu fotografii, którzy nie zalegają z opłatami za zajęcia, możliwość korzystania z pracowni na warunkach określonych poniżej.
 2. Pracownie mogą być udostępniane kursantom do pracy własnej (z zastrzeżeniem pkt. 3) i 4)) poza godzinami prowadzenia w nich zajęć przez OPT, lub wynajmów komercyjnych oraz po uprzedniej rezerwacji w biurze OPT (mailem, telefonicznie lub osobiście). O rezygnacji z zarezerwowanej pracowni należy niezwłocznie poinformować biuro OPT.
 3. Do samodzielnej pracy w atelier fotograficznym upoważnieni są absolwenci semestru pierwszego fotografii po zaliczeniu wewnętrznego egzaminu z obsługi sprzętu atelierowego.
 4. Z ciemni fotograficznej mogą korzystać upoważnieni przez prowadzących kursanci, po zaliczeniu wewnętrznego egzaminu z obsługi sprzętu ciemniowego.
 5. OPT zastrzega sobie możliwość odmowy udostępnienia pracowni bez podania przyczyn.
 6. Kursanci korzystający ze sprzętu pracowni zobowiązani są do dbałości o sprzęt.
 7. W chwili wejścia do pracowni korzystający mają obowiązek sprawdzić kompletność i sprawność wyposażenia pracowni.
 8. Wszelkie usterki sprzętu należy bezzwłocznie zgłaszać prowadzącym zajęcia.
 9. Sprzęt będący na wyposażeniu pracowni nie może być wynoszony poza siedzibę OPT.
 10. Sprzęt znajdujący się w pracowniach może być obsługiwany wyłącznie przez osoby posiadające wiedzę techniczną i umiejętności z zakresu korzystania z tego typu urządzeń.
 11. Sprzęt może być wykorzystywany wyłącznie z jego przeznaczeniem.
 12. Wyposażenie pracowni należy pozostawić w takim samym stanie jak przed rozpoczęciem jego użytkowania.
 13. Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia, w tym jakiekolwiek niesprawności, odpowiada ostatni korzystający, który ma obowiązek niezwłocznie przywrócić pełną sprawność sprzętu na własny koszt.
 14. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni ponosi osoba nieprzestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to ich prawni opiekunowie.
 15. Osoba korzystająca z pracowni zobowiązuje się do pokrycia kosztów wszelkich szkód wynikających z niewłaściwego użytkowania sprzętu, spowodowanych przez nią lub osoby trzecie przebywające w pracowni (modele, wizażyści, asystenci, itp). Poprzez pokrycie kosztów rozumie się koszty związane z naprawą elementów wyposażenia lub zakupem nowych.
 16. Wykorzystanie pracowni do celów niezgodnych z prawem jest zabronione.

II.  Informacje dodatkowe

 1. OPT nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje i nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć i osób z nimi współpracujących, powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 2. OPT nie jest zobligowany do posiadania dodatkowego ubezpieczenia NW. Osoby, które ulegną z własnej winy wypadkowi nie mogą starać się o odszkodowanie od OPT.

III.  Zasady udziału w plenerach

 1. W plenerze mogą wziąć udział osoby pełnoletnie będące kursantami OPT. Za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego w plenerze mogą wziąć udział osoby niepełnoletnie od 17 roku życia.
 2. Udział w plenerze jest dobrowolny.
 3. O terminie, miejscu oraz godzinach zajęć realizowanych podczas pleneru, kursanci będą informowani przez prowadzących osobiście, mailowo bądź telefonicznie.
 4. Koszty związane z udziałem w plenerze w całości pokrywa uczestnik [dojazdu na plener (oraz powrotu), noclegu i wyżywienia].
 5. Z udziału w plenerze wyklucza się osoby będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub nie stosujące się do poleceń Organizatora.
 6. OPT ma prawo odmówić uczestnictwa w plenerze osobom nie spełniającym poleceń lub w wyjątkowych sytuacjach bez podania przyczyny.
 7. Uczestnik pleneru ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie szkody w trakcie pleneru. Za szkody powstałe z winy osoby niepełnoletniej odpowiedzialność ponosi rodzic/opiekun prawny.
 8. OPT nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, nieszczęśliwe wypadki uczestników pleneru powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa, jak również za prywatny sprzęt oraz przedmioty uczestników.
 9. Organizator nie jest zobligowany do posiadania dodatkowego ubezpieczenia NW. Uczestnik, który ulegnie z własnej winy wypadkowi nie może starać się o odszkodowanie od OPT.

IV.  Zgoda na niekomercyjne wykorzystanie fotografii

 1. Każdy uczestnik pleneru wyraża zgodę na udostępnienie OPT swoich fotografii, wykonanych podczas pleneru, na zasadach licencji Creative Commons uznania autorstwa oraz użycia niekomercyjnego, które zostaną wykorzystane do działań statutowych, informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez OPT oraz umieszczone na stronach internetowych i portalach społecznościowych OPT. Powyższa zgoda jest równoznaczna z poszanowaniem praw autorskich, podpisaniem imieniem i nazwiskiem lub podanym przez autora pseudonimem oraz odnosi się tylko do korzystania z udostępnionych fotografii do celów niekomercyjnych. 
 2. Każdy uczestnik poświadczając podpisem zapoznanie się z Regulaminem uczestniczenia w zajęciach oświadcza, że wszystkie przekazane fotografie są jego własnością i nie naruszają praw osób trzecich, ani nie są obciążone żadnymi roszczeniami. Fotografie udostępniane są OPT nieodpłatnie.

V.  Zasady wykorzystywania i rozpowszechniania wizerunku uczestników kursu oraz modeli

Zgodnie z art. 80. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04 lutego 1994 r. (Dz. U. n 2016 r. poz. 666 tj.).

 1. Uczestnik kursu dokonując zapisu na kurs wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku wraz z podaniem imienia i nazwiska utrwalonego w trakcie zajęć fotograficznych w OPT do celów związanych z działalnością OPT, w szczególności działalnością pracowni fotograficznych, celów archiwalnych oraz wykorzystania fotografii do publikacji na stronie internetowej OPT, w galerii fotograficznej (halogenki.com), portalach społecznościowych.
 2. Uczestnik kursu zobowiązuje się:
  a)  do niewykorzystywania wizerunku innych uczestniczących w zajęciach osób bez ich zgody, poza użytkiem o którym mowa w punkcie 1.
  b)  że wykonywane przez niego fotografie nie będą naruszały dóbr osobistych innych uczestników zajęć fotograficznych 
  c)  że wykonane przez niego fotografie modeli wynajętych przez OPT będzie wykorzystywał tylko do celów związanych z działalnością edukacyjną OPT rozumianą jako udostępnianie fotografii na zajęciach fotograficznych prowadzonych przez OPT w celu oceny, korekty itp.
  d)  że fotografie jego autorstwa z wizerunkiem ww. modeli dostarczane OPT do publikacji nie będą naruszały dóbr osobistych modeli, w szczególności zobowiązuje się, że wykonane akty nie będą zawierały rozpoznawalnych cech anatomicznych twarzy modeli.
 3. Uczestnik kursu zobowiązany jest do niewykorzystywania wizerunku modeli wynajętych przez OPT bez ich zgody, poza użytkiem, o którym mowa w punkcie 2) c i d.
 4. Chcąc wykorzystać wizerunek modeli powstały/utrwalony na fotografii wykonanej przez uczestnika kursu podczas zajęć w OPT, poza użytkiem, o którym mowa w punkcie 2) c i d, uczestnik kursu zobowiązany jest do zawarcia stosownej umowy bezpośrednio z modelem.

VI.  Wykorzystywanie wizerunku uczestnika

 1. Na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2006r., nr. 90, poz. 631 z późn. zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik zajęć, dokonując zapisu na zajęcia wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie jego wizerunku/wizerunku jego dziecka utrwalonego przez Ośrodek Postaw Twórczych podczas realizowanych zajęć, poprzez: publikację zdjęć oraz materiału wideo przez Ośrodek Postaw Twórczych na potrzeby realizacji i promocji jego działalności, na stronach www oraz portalach społecznościowych, w powstałych publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów, kanałów dystrybucji informacji tylko i wyłącznie w kontekście prowadzonej przez OPT działalności kulturalno-edukacyjnej.

Niniejszaa zgoda:

 1.  nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie,
 2.  obejmuje wykorzystanie, utrwalenie i powielanie zdjęć oraz materiału wideo,
 3.  dotyczy zdjęć oraz materiałów wideo z udziałem uczestnika zajęć/udziałem jego dziecka wykonanych podczas działań związanych z realizacją zajęć w OPT,
 4.  wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne,
 5.  uczestnik zajęć zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) względem OPT z tytułu wykorzystania jego wizerunku/wizerunku jego dziecka na potrzeby jak w oświadczeniu.

VII. Dodatkowe informacje

 1. Uczestnicy zajęć zobowiązują się, że fotografie modeli wynajętych przez OPT oraz fotografie przedstawiające wizerunek osób trzecich, udostępniane przez prowadzących do realizacji zajęć, będą wykorzystywane tylko do celów związanych z działalnością edukacyjną OPT rozumianą jako udostępnianie fotografii na zajęciach prowadzonych przez OPT w celu realizacji programu zajęć, oceny, korekty itp.
 2. Pozostałe zasady wykorzystywania i rozpowszechniania wizerunku uczestników kursu oraz modeli na zajęciach/kursach/warsztatach innych niż fotograficzne stosuje się analogicznie jak w punkcie V. 5 niniejszego Regulaminu.
 3. OPT zastrzega sobie możliwość wykorzystywania utworów i prac: graficznych, plastycznych, fotograficznych i innych powstałych na zajęciach, do działań statutowych i promocyjnych, w szczególności do umieszczania na portalach społecznościowych, stronach www, folderach i in. Przystąpienie do zajęć w OPT jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego na wykorzystywanie ww. zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. W przypadku niepełnoletniego uczestnika rodzic/opiekun prawny, zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
 5. Każda z osób prowadzących zajęcia w OPT zobowiązana jest do zapoznania się i stosowania zasad wprowadzonych niniejszym regulaminem.
 6. W kwestiach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor OPT.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 24.06.2019 r.

OŚWIADCZENIA (pdf)


Regulamin kursów OPT (24.06.2019)

W związku z sytuacją epidemiologiczną OPT ogranicza działalność do odwołania. O funkcjonowaniu Ośrodka będziemy informować na bieżąco w aktualnościach.