Regulaminy zajęć

Regulaminy zajęć
Regulaminy zajęć

Regulamin uczestniczenia w zajęciach artystycznych organizowanych przez Ośrodek Postaw Twórczych w ramach edukacji kulturalnej

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem kursów, przeprowadzanych w systemie semestralnym w pracowniach artystycznych oraz zajęć i warsztatów jest Ośrodek Postaw Twórczych z siedzibą przy ul. Działkowej 15, 50-538 Wrocław, zwany dalej OPT.
 2. Zajęcia wymienione w pkcie 1. zwane dalej „zajęciami” lub „kursami”, organizowane przez OPT odbywają się przy ul. Działkowej 15 oraz w filiach OPT „Miejsce przy Miejscu” pl. Strzelecki 12 i 14, 50-224 Wrocław.
 3. Aktualna oferta kursów znajduje się na stronie www.opt-art.net oraz w materiałach informacyjnych OPT, takich jak: plakaty, ulotki, pocztówki itp. oraz pod numerami telefonów 71 36 427 65, 663 77 99 64.
 4. Regulamin nie dotyczy zajęć prowadzonych przez podmioty zewnętrzne wynajmujące sale w OPT. Odpowiedzialność za ww. zajęcia spoczywa wyłącznie na najemcy.

II. Warunki uczestnictwa w zajęciach

 1. Warunkiem udziału w zajęciach organizowanych przez OPT jest wniesienie obowiązującej opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem i terminem jej dokonania, wskazanymi na stronie internetowej OPT oraz zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich – zgoda/oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego na udział w zajęciach.
 2. Osoby wyrażające chęć uczestniczenia w kursie fotografii zobowiązane są do zapoznania się z Załącznikiem do niniejszego Regulaminu, określającym zasady korzystania z pracowni fotograficznej: atelier i ciemni; udziału w plenerach fotograficznych; wykorzystywania i rozpowszechniania wizerunku uczestników kursu oraz modeli, i jego akceptacji.
 3. OPT zastrzega sobie prawo do zmian w grafikach zajęć, o czym prowadzący zajęcia każdorazowo poinformują uczestników kursów, rodziców/opiekunów prawnych uczestników zajęć telefonicznie, mailowo lub osobiście.
 4. OPT zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niektórych zajęć poza siedzibą OPT (plenery, wernisaże itp.). O miejscu i terminie ich realizacji prowadzący zajęcia każdorazowo poinformują uczestników kursów, rodziców/opiekunów prawnych uczestników zajęć telefonicznie, mailowo lub osobiście. Uczestnik kursu bierze udział w zajęciach realizowanych poza siedzibą OPT (plenery, wernisaże i in.) na własną odpowiedzialność.
 5. W przypadku nieuzyskania minimalnej liczby osób na zajęciach grupowych, odbywających się w systemie semestralnym, OPT zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zajęć w ciągu 10 dni od planowanego terminu ich rozpoczęcia. Zasady odwołania zajęć odbywających się w systemie innym niż semestralny, każdorazowo dostępne są na stronie internetowej OPT (www.opt-art.net). W obu przypadkach OPT zwróci uczestnikom zajęć w całości wpłaconą należność.
 6. OPT odpowiada za bezpieczeństwo uczestnika wyłącznie w czasie zajęć. Nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku samowolnego ich opuszczenia.
 7. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do stosowania obowiązującej w OPT instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, dostępnej w biurze.

III. Płatności za zajęcia, nieobecności, odwoływanie i odpracowywanie zajęć

 1. Zajęcia w OPT prowadzone są odpłatnie. Wysokość odpłatności za zajęcia wynika z aktualnego cennika kursów OPT dostępnego na stronie www.opt-art.net oraz pod numerem telefonu 71 36 427 65 i 663 77 99 64.
 2. Płatność za zajęcia realizowane w systemie semestralnym dokonywana jest przez uczestnika za semestr z góry w formie ryczałtu, przed rozpoczęciem zajęć, niezależne od ilości zajęć w danym semestrze oraz frekwencji uczestnika. Dokonując opłaty uczestnik rezerwuje miejsce w grupie.
 3. Płatność za pozostałe kursy dokonywana jest przez uczestnika zajęć zgodnie z cennikiem kursów OPT i zasadami płatności dostępnymi każdorazowo na stronie internetowej OPT – jak w pkcie 1.
 4. Zajęcia przypadające w dniach świątecznych nie są odrabiane, nie ulega zmianie stała opłata za zajęcia.
 5. Płatność może być dokonywana osobiście w OPT w wyznaczonych godzinach pracy biura lub przelewem na konto nr PKO BP SA 87 1020 5226 0000 6102 0416 0636 (więcej na www.opt-art.net). W tytule przelewu należy umieścić informacje wskazane na stronie internetowej OPT w zakładce „KURSY/CENNIK i ZAPISY”.
 6. Skorzystanie ze zniżki 20% w ramach programu URBANCARD PREMIUM możliwe jest po okazaniu aktualnej karty i dokonaniu płatności wyłącznie gotówką (w biurze OPT) – do odwołania.
 7. Na prośbę uczestnika kursu OPT wystawi fakturę z tytułu uczestnictwa w zajęciach.
 8. W razie opóźnienia w zapłacie kwoty, uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału w zajęciach.
 9. Zasady rezygnacji z zajęć realizowanych w systemie semestralnym:


  A. Rezygnacja z kursu zakupionego on-line:

  a) Kursant, który spełnia warunki do uznania go za konsumenta w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny przyjmuje do wiadomości, że umowa rezerwacji (online) miejsca na kursie jest umową zawieraną na odległość, która podlega regulacji zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
  b) Kursant o którym mowa w ustępie poprzedzającym ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W przypadku skorzystania z takiego prawa Kursant zobowiązany jest poinformować o tym OPT, składając przed upływem tego terminu stosowne oświadczenie, które może zostać wysłane pocztą na adres OPT, ul. Działkowa 15, 50-538 Wrocław, lub złożone osobiście, wysłane faxem lub pocztą elektroniczną na adres info@opt-art.net z dopiskiem „rezygnacja z kursu”.
  c) W przypadku odstąpienia od umowy wpłacona przez kursanta należność zostanie zwrócona Kursantowi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez OPT oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. OPT dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kursanta w pierwotnej transakcji, chyba że Kursant wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
  d) Kursant nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem kwoty.
  e) Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do Regulaminu, jednak korzystanie z załączonego formularza nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Kursantowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  f) Po upływie terminu prawa do odstąpienia od umowy przez Kursanta, wpłacona kwota, rezerwująca miejsce na kursie, nie będzie zwrócona.


  B. Rezygnacja z kursu – zapisy dokonane osobiście w OPT:

  W przypadku rezygnacji z udziału w kursie przez osoby, które dokonały zapisu na zajęcia podczas spotkań naborowych lub w innym terminie, wniesiona opłata – dokonana zgodnie z zasadami płatności określonymi przez OPT i zaakceptowanymi przez uczestnika zajęć – nie zostanie zwrócona.
 10. Zasady rezygnacji z zajęć odbywających się w systemie innym niż semestralny, każdorazowo dostępne są na stronie OPT www.opt-art.net.
 11. Czasowa nieobecność uczestnika na zajęciach, zarówno planowana jak i nie planowana, nie stanowi podstawy do zawieszenia bądź zwrotu części lub całości opłaty. Nieobecność traktowana jest jako dobrowolna utrata zajęć.
 12. W uzasadnionych przypadkach prowadzący może wprowadzić zastępstwo. Jeżeli zajęcia nie odbędą się z winy prowadzącego jest on zobowiązany do odrobienia ich w innym, wyznaczonym terminie.

IV. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. W celu uczestnictwa w zajęciach konieczne jest podanie danych osobowych Uczestnika, jak i opiekuna prawnego. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z uczestnictwem w zajęciach, rozliczeniem udziału w zajęciach, jak również w celach sprawozdawczych. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, modyfikacji, zmiany lub żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.
 2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że:

  a.  Dane Administratora
  Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Ośrodek Postaw Twórczych z siedzibą we Wrocławiu (50-538) przy ul. Działkowej 15, Wrocław, RIK 5/92, REGON 930 312 993, NIP: 896 00 07 761.
  b.  Inspektor Ochrony Danych
  W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (dalej „IOD”) Natalią Miłostan pod adresem email: iod@opt-art.net; pod numerem telefonu 697310309.; lub pisemnie na adres Administratora danych z dopiskiem Inspektor.
  c.  Dane kontaktowe
  Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych w OPT, prosimy o kontakt z nami pod adresem mailowym: info@opt-art.net
  d.  Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  a) OPT może przetwarzać Państwa dane, ponieważ są one niezbędne do realizacji naszych celów statutowych, w tym: uczestnictwa w zajęciach, kursach i innych wydarzeniach organizowanych przez OPT.
  b) Państwa dane mogą być także przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu.
  e.  Odbiorcy danych osobowych
  Dostęp do Państwa danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom OPT, administratorom systemów informatycznych, którzy świadczą na naszą rzecz usługi informatyczne, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowo – podatkowe.
  f.  Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  g.  Okres przetwarzania danych osobowych
  Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane:
  a) przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń związanych z wiążącą nas umową o udział w zajęciach
  b) do czasu wyrażenia sprzeciwu w zakresie dotyczącym działań związanych z naszym uzasadnionym interesem.

  Ponadto, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym OPT zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
  h.  Zakres uprawnień
  Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  i.  Profilowanie
  W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, tj. nie będą one podlegały profilowaniu.
  j.  Skarga do organu nadzorczego
  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu dokonania zapisów on line na kursy, zajęcia i inne przedsięwzięcia OPT, zostały opisane w Polityce prywatności.

V. Dodatkowe informacje

 1. OPT zastrzega sobie możliwość wykorzystywania utworów i prac: graficznych, plastycznych, fotograficznych i innych powstałych na zajęciach, do działań statutowych i promocyjnych, w szczególności do umieszczania na portalach społecznościowych, stronach www, folderach i in. Przystąpienie do zajęć w OPT jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego na wykorzystywanie ww. zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. W przypadku niepełnoletniego uczestnika rodzic/opiekun prawny, zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
 3. Każda z osób prowadzących zajęcia w OPT zobowiązana jest do zapoznania się i stosowania zasad wprowadzonych niniejszym regulaminem.
 4. W kwestiach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor OPT.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 29.11.2018 r.

OŚWIADCZENIA (pdf) – ważne od 29.11.2018

Dotyczy kursu fotografii:

Dotyczy pozostałych kursów:


Regulamin kursów OPT (29.11.2018)