RODO

RODO
RODO

Dane osobowe / RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) – RODO, informujemy:

 1. Dane Administratora

  Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Ośrodek Postaw Twórczych Zamek, pl. Świętojański 1, 54–076 Wrocław, NIP 8943202201.

 2. Dane kontaktowe

  Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych Instytucji , skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: info@opt-art.net . Jednocześnie informujemy, że wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych osobowych w osobie: Natalii Miłostan tel. 697 310 309 email: iod@opt-art.net

 3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Instytucja może przetwarzać Twoje dane, ponieważ są one niezbędne do realizacji naszych celów tj. monitorowania i zapewnienia bezpieczeństwa instytucji.
  Twoje dane mogą być także przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu.

 4. Dane z monitoringu

  Instytucja w celu zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy oraz wokół niego, a także w celu zapewnienia ochrony mienia, zgodnie z art. 5 i art. 6 ust. 1 pkt c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) oraz na podstawie art. 22 (2) ustawy z dnia 26 czerwca 1964 r. Kodeks Pracy (Dz.|U. z 2018r., poz. 917 ze zm.), wprowadza się monitoring wizyjny w części publicznej Instytucji tj. ciągach komunikacyjnych oraz terenach zewnętrznych polegający na rejestracji obrazu w czasie rzeczywistym.

  • Materiały pozyskane z monitoringu będą wykorzystane wyłącznie w celu określonym w powyżej.
  • Dostęp do materiałów pozyskanych z monitoringu mają jedynie osoby, które są upoważnione do przetwarzania zawartych tam danych.
  • Materiały pozyskane z monitoringu będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy od rejestracji, po upływie którego będą niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
 5. Odbiorcy danych osobowych

  Dostęp do Twoich danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom Instytucji, administratorom systemów informatycznych, którzy świadczą na naszą rzecz usługi informatyczne, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowo – podatkowe.

 6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

  Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy

 7. Okres przetwarzania danych osobowych

  Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane:

  • przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń związanych z wiążącą nas umową kupna sprzedaży towaru, uczestniczenia w zajęciach, koncertach i innych wydarzeniach, świadczenia innych usług na Twoją rzecz.
  • do czasu cofnięcia Twojej zgody, w tym zakresie dotyczącym działań marketingowych i reklamowych. Zgodę w tym zakresie możesz cofnąć w każdym momencie, np. informując nas o tym za pośrednictwem maila: info@opt-art.net. Nie będzie jednak miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • do czasu wyrażenia sprzeciwu w zakresie dotyczącym działań związanych z naszym uzasadnionym interesem.
   Ponadto, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Instytucja zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 8. Zakres uprawnień

  Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 9. Profilowanie

  W oparciu o Twoje dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, tj. nie będą one podlegały profilowaniu.

 10. Skarga do organu nadzorczego

  Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 11. Wszystkie zbierane przez Instytucję dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH RODO dla kanałów społecznościowych

Stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO”) informujemy w jaki sposób przetwarzać będziemy Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu Ośrodek Postaw Twórczych Zamek w serwisie Facebook (dalej „fanpage”):

 1. Kategorie osób, których dane są przetwarzane

  Niniejszym informujemy, że przetwarza dane osobowe osób, które:
  – dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,
  – opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.

 2. Administrator danych osobowych

  Administratorem danych osobowych osób określonych w pkt I jest Ośrodek Postaw Twórczych Zamek z siedzibą przy ul. Działkowa 15, 50-528 Wrocław (dalej „Administrator”).
  Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z IOD jest możliwy: poprzez e-mail: iod@opt-art.net oraz korespondencyjnie pod ww. adresem siedziby Administratora.

 3. Cele i podstawy przetwarzania

  Przetwarzamy dane osobowe osób określonych w pkt 1 w następujących celach:
  – w celu prowadzenia fanpage pod nazwą Ośrodek Postaw Twórczych Zamek na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy i naszej marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości), co jest naszym prawnie uzasadniony interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO);
  – w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  – w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  – Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. RODO);
  – Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie wymogów ustawowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa.

 4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

  Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następując dane:
  – podstawowe dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;
  – dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook;
  – anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z sewisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

 5. Odbiorcy danych.

  Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe:
  a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  b) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora np. firma świadcząca obsługę IT fanpaga.
  c) właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook.

 6. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

  Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook.

 7. Okres przechowywania danych.

  Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:
  – dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
  – dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych
  – dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,
  – dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

 8. Państwa prawa:

  Przysługują Państwu:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania ) swoich danych,
  c) prawo do usunięcia danych,
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  f) prawo do przenoszenia danych,
  g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa;  tel. (22) 531 03 00 – gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych,
  h) prawo do cofnięcia do zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  w każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 9. Informacje o źródle danych.

  Państwa dane uzyskujemy od firmy Facebook oraz z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na fanpage’u na platformie internetowej Facebook.

 10. Pozostałe informacje.

  Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
  Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności ich podania, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Przetwarzanie może też być wymogiem ustawowym np. w wypadku konieczności archiwizacji dokumentującej zawierającej dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.