Shepherds of Cats & Matylda Gerber

Shepherds of Cats

Pol­sko-an­giel­ski kwar­tet two­rzą­cy w cza­sie rze­czy­wi­stym cał­ko­wi­cie im­pro­wi­zo­wa­ne struk­tu­ry dźwię­ko­we, cza­sem przy­po­mi­na­ją­ce mu­zy­kę z hor­ro­rów kla­sy B, a cza­sem mu­zy­kę re­lak­sa­cyj­ną dla osób z ADHD. Za po­mo­cą roz­le­głe­go in­stru­men­ta­rium skła­da­ją­ce­go się z gon­gów, mis ty­be­tań­skich, me­ta­lo­wych ku­lek ło­ży­sko­wych, po­rwa­nych ka­wał­ków fo­lii alu­mi­nio­wej, per­ku­sjo­na­liów ro­dem z róż­nych stron świa­ta, pisz­cza­łek, wio­lon­cze­li czy gi­ta­ry, wcią­ga­ją słu­cha­cza w sfe­rę dość nie­ty­po­wych do­znań mu­zycz­nych.

https://shepherdsofcats.com/

Shepherds of Cats & Matylda Gerber

Matylda Gerber

Ma­tyl­da Ger­ber jest sak­so­fo­nist­ką i kom­po­zy­tor­ką z Wro­cła­wia, któ­ra re­gu­lar­nie gra kon­cer­ty w Lon­dy­nie i Wro­cła­wiu. Uczest­ni­czy­ła w lon­dyń­skich pro­jek­tach, ta­kich jak: Lon­don Im­pro­vi­sers Or­che­stra, Skronk czy Explo­ra­to­rio. W Lon­dy­nie pro­wa­dziła dwa pro­jek­ty mu­zycz­ne, któ­re są po­łą­cze­niem kom­po­zy­cji z free-jaz­zo­wą im­pro­wi­za­cją. W Pol­sce wy­stę­po­wa­ła na kon­cer­tach w ra­mach fe­sti­wa­lu Jaz­z­to­pad, gdzie na ła­mach All Abo­ut Jazz otrzy­ma­ła po­zy­tyw­ne re­cen­zje. Gra­ła rów­nież w czte­ro­let­nim pro­jek­cie Ko­le­ga Do­ria­na, któ­ry wy­dał al­bum do­ce­nio­ny m.in. przez The Free Jazz Col­lec­ti­ve, Bart­ka Cha­ciń­skie­go oraz Red­bull Tour de Po­lo­nia.

https://soundcloud.com/atylda_gerber