Paweł Starzec – Pamięć wody. Wystawa fotografii w nowym MpM (25.05)

Zobacz losowy wpis
Paweł Starzec – Pamięć wody. Wystawa fotografii w nowym MpM (25.05)

Kul­tu­ra da­nej spo­łecz­no­ści opie­ra się o współ­prze­ży­wa­ną hi­sto­rię, przyj­mu­jąc kształt usta­lo­ne­go po­rząd­ku fak­tów. Pa­mięć wody jest do­ku­men­tem o prze­pi­sy­wa­niu na nowo hi­sto­rii w Bo­śni i Her­ce­go­wi­nie. A jak mówi po­wie­dze­nie, to zwy­cięz­cy pi­szą hi­sto­rię.

Więcej informacji o wystawie

Serdecznie zapraszamy na wystawę fotografii Pawła Starca – Pamięć wody.
Będzie to pierw­sza wy­sta­wa w no­wej sie­dzi­bie ga­le­rii Miej­sce przy Miej­scu – pl. Strze­lec­ki 14, W-w.


Paweł Starzec – Pamięć wody

 
wernisaż: czwartek – 25.05.2017, g. 19:00
wy­sta­wa czyn­na: 25 maja – 7 lip­ca 2017
MpM, pl. Strze­lec­ki 14, Wro­cław