Obowiązek informacyjny dla zajęć realizowanych online

Zobacz losowy wpis
Obowiązek informacyjny dla zajęć realizowanych online

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) – RODO, informujemy:

 1. [Dane Administratora] 
  Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Ośrodek Postaw Twórczych ul. Działkowa 15, 50–538 Wrocław, NIP 896 00 07 761.

 2. [Dane kontaktowe] 
  Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych Instytucji , skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: info@opt-art.net . Jednocześnie informujemy, że wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych osobowych w osobie: Natalii Miłostan tel. 697 310 309 email: iod@opt-art.net.

 3. [Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych]
  W celu umożliwienia udziału w zajęciach, jak również realizacji celów statutowych Administratora, będzie on przetwarzał następujące dane:
  – podstawowe dane identyfikacyjne wskazane w zgłoszeniu udziału w zajęciach
  – dane identyfikacyjne służące do rejestracji konta w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu przeznaczonym do realizacji zajęć, kontaktu z wykorzystaniem dedykowanych platform cyfrowych dostarczanych przez zewnętrznych operatorów przeznaczonych do kontaktu,
  – dane opublikowane przez Państwa na profilu dobrowolnie, w zakresie niezbędnych do udziału w zajęciach,
  dane dotyczące Państwa wizerunku przekazanego w sposób bieżący podczas transmisji i udziału w zajęciach odbywających się w trakcie bieżącego połączenia – zajęcia nie są nagrywane ani w żaden sposób utrwalane,
  dane dotyczące połączenia pomiędzy Uczestnikami zajęć, jak również dane dotyczące przekazanych przez poszczególne osoby biorące udział w zajęciach tj.  plików, obrazów

  Powyższe dane są przetwarzane na podstawie art.
  6 ust 1. lit a), b) RODO w postaci realizacji obowiązków wynikających z zawartych umów pomiędzy Administratorem a Państwem oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO tj. realizacji obowiązków statutowych Administratora wynikających z faktu, że jest on instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę  z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 4. [Odbiorcy danych osobowych]
  Dostęp do Twoich danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom Instytucji, administratorom systemów informatycznych, którzy świadczą na naszą rzecz usługi informatyczne, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowo – podatkowe. W zakresie udziału w zajęciach grupowych dane dotyczące danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko, nazwa profilu) biorące udział w danych zajęciach.

 5. [Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego] Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez portale dedykowane do zajęć online, klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez właściciela platformy.

  Państwo jako użytkownik każdorazowo akceptujecie i decydujecie, jakie dane przekażecie tworząc konto niezbędne do uczestnictwa w zajęciach.

 6. [Okres przetwarzania danych osobowych] 
  Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane:
  • przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń związanych z wiążącą nas umową uczestnictwa w zajęciach, uczestniczenia w zajęciach, koncertach i innych wydarzeniach, świadczenia innych usług na Twoją rzecz.
  • do czasu cofnięcia Twojej zgody, w tym zakresie dotyczącym działań marketingowych i reklamowych. Zgodę w tym zakresie możesz cofnąć w każdym momencie, np. informując nas o tym za pośrednictwem maila: info@opt-art.net. Nie będzie jednak miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • do czasu wyrażenia sprzeciwu w zakresie dotyczącym działań związanych z naszym uzasadnionym interesem.
   Ponadto, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Instytucja zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 7. [Zakres uprawnień] 
  Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 8. [Profilowanie] 
  W oparciu o Twoje dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, tj. nie będą one podlegały profilowaniu.

 9. [Skarga do organu nadzorczego] 
  Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 10. Wszystkie zbierane przez Instytucję dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.