Magda Wasinkiewicz – Którędy do wodopoju

Zobacz losowy wpis
Magda Wasinkiewicz – Którędy do wodopoju

Którędy do wodopoju to oso­bi­sta opo­wieść o po­szu­ki­wa­niu swo­jej dro­gi w ży­ciu. Książ­ka Magdy Wasinkiewicz jest pró­bą od­po­wie­dzi na py­ta­nie co daje za­do­wo­le­nie, co wzbu­dza re­flek­sję w ży­ciu au­tor­ki i ob­ser­wo­wa­nych przez nią lu­dzi. Jest to rów­nież spo­sób na po­ukła­da­nie jej oso­bi­stych my­śli i prze­żyć oraz za­trzy­ma­nie się w obec­nym mo­men­cie ży­cia.

Książ­ka po­wsta­ła w trak­cie kur­su fo­to­gra­fii w Ośrod­ku Po­staw Twór­czych pod okiem Fi­li­pa Za­wa­dy i Krzysz­to­fa So­la­re­wi­cza (wy­bór i układ zdjęć) oraz Ka­ta­rzy­ny Pie­trzak-Za­wa­dy i Ar­naua Vi­dal Ca­scal­ló (ko­rek­ta gra­ficz­na).

Więcej o książce na stronie naszego wydawnictwa.