Litografia (nowy kurs)

Zobacz losowy wpis
Ośrodek Postaw Twórczych

Kurs Li­to­gra­fii i Pod­staw Dru­ku Pła­skie­go ad­re­so­wa­ny jest do wszyst­kich osób za­in­te­re­so­wa­nych gra­fi­ką ar­ty­stycz­ną – tych do­świad­czo­nych, jak rów­nież roz­po­czy­na­ją­cych przy­go­dę z tą dys­cy­pli­ną. Li­to­gra­fia daje moż­li­wość ze­sta­wia­nia ze sobą me­diów tra­dy­cyj­nych, ta­kich jak ry­su­nek kred­ką czy la­wo­wan­ka tu­szem, z me­dia­mi cy­fro­wy­mi, dzię­ki cze­mu jest ide­al­na dla osób lu­bią­cych eks­pe­ry­men­to­wa­nie z róż­ny­mi tech­ni­ka­mi. Uczest­ni­cy kur­su będą stop­nio­wo po­zna­wać tech­no­lo­gię dru­ku pła­skie­go, uczyć się róż­nych spo­so­bów na­no­sze­nia ry­sun­ku oraz dru­ko­wa­nia ob­ra­zu – za­czy­na­jąc od naj­prost­szych, na tych trud­niej­szych koń­cząc.

Prowadzenie: Maciej Jaroszczuk

Szczegółowe informacje o kursie.

Trwają zapisy na kurs w semestrze letnim (marzec-czerwiec 2017)!