Litografia

Pracownia autorska: Maciej Jaroszczuk

Zobacz losowo
Kurs Litografii

Kurs Litografii

Uwaga! W semestrze letnim III-VI 2019 zajęcia z litografii nie odbędą się. Wkrótce podamy więcej informacji nt. działalności pracowni.

Druk pła­ski, ja­kim jest li­to­gra­fia, zaj­mu­je w gra­fi­ce ar­ty­stycz­nej miej­sce spe­cy­ficz­ne. Bę­dąc czu­ła na prze­mia­ny tech­no­lo­gicz­ne i kul­tu­ro­we, za­wsze uda­wa­ło jej się do­pa­so­wać do du­cha no­wych cza­sów i unik­nąć za­szu­flad­ko­wa­nia. Przeszła drogę od technologii komercyjnej do grafiki czysto artystycznej. Jej atu­tem jest wszech­stron­ność – chęt­nie uży­wa­ją jej tra­dy­cjo­na­li­ści, jak i pio­nie­rzy gra­fi­ki post-cy­fro­wej. Potencjał litografii jest niemal nieograniczony, a to dla­te­go, iż możliwe jest imitowanie efektów graficznych charakterystycznych dla technik wklęsło- i wypukłodrukowych, zaś tradycyjny rysunek litograficzny wykazuje się walorami niemożliwymi do zreplikowania w innych technikach.

Wy­na­le­zio­na przez Alo­isa Se­ne­fel­de­ra w 1796 roku tech­ni­ka zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wa­ła nasz świat i cho­ciaż nie­wie­le osób o nim sły­sza­ło, śmia­ło moż­na na­zwać go dru­gim Gu­ten­ber­giem. Być może gdy­by nie jego po­my­sło­wość, nie mie­li­by­śmy te­raz do­stę­pu do nie­dro­gich ksią­żek oraz ga­zet. To wła­śnie dzię­ki udo­sko­na­lo­nej my­śli Se­ne­fel­de­ra po­wsta­ła tech­ni­ka dru­ku of­f­se­to­we­go, któ­rej uży­wa­my do dzi­siaj.

Litografia często uznawana jest za technikę trudną. Jako matryca posłuży nam gruba płyta z łupka wapiennego. Kamień litograficzny należy wyszlifować w specjalnie przeznaczonym do tego korycie. Zadanie to wymaga cierpliwości i odrobiny siły. Podobnie jest z procesem drukowania, gdzie używamy dosyć masywnego wałka do nakładania farby. Należy więc przygotować się nie tylko na pracę czysto plastyczną, ale również na wysiłek fizyczny.

Pomimo wyżej wymienionych trudności, kurs li­to­gra­fii i pod­staw dru­ku pła­skie­go ad­re­so­wa­ny jest do wszyst­kich osób za­in­te­re­so­wa­nych gra­fi­ką ar­ty­stycz­ną – tych do­świad­czo­nych, jak rów­nież roz­po­czy­na­ją­cych przy­go­dę z tą dys­cy­pli­ną.  Li­to­gra­fia daje moż­li­wość ze­sta­wia­nia ze sobą me­diów tra­dy­cyj­nych, ta­kich jak ry­su­nek kred­ką czy la­wo­wan­ka tu­szem, z me­dia­mi cy­fro­wy­mi, dzię­ki cze­mu jest ide­al­na dla osób lu­bią­cych eks­pe­ry­men­to­wa­nie z róż­ny­mi tech­ni­ka­mi. Uczest­ni­cy kur­su będą stop­nio­wo po­zna­wać tech­no­lo­gię dru­ku pła­skie­go, uczyć się róż­nych spo­so­bów na­no­sze­nia ry­sun­ku oraz dru­ko­wa­nia ob­ra­zu – za­czy­na­jąc od naj­prost­szych, na tych trud­niej­szych koń­cząc.


Program w pigułce

 • litografia na kamieniu – podstawy teoretyczne, szlifowanie, techniki rysunkowe, przygotowanie kamienia do druku, druk

 • mokulito (litografia na drewnie) – uproszczona wersja procesu litograficznego

 • tradycyjne i eksperymentalne techniki rysunkowe

 • możliwość wydrukowania prac na koszulce, torbie lub tkaninie


Harmonogram

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Kursanci mają do wyboru dwie oddzielne trzyosobowe grupy:

 • wtorek, g. 17:00 – 21:00 (grupa I)  
 • sobota, g. 10:00 – 14:00 (grupa II) 

Uwaga! Ośrodek zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku niewystarczającej liczby uczestników.


Cena kursu

 • semestr I – 600 zł / *480 zł  

* Zniżki
Posiadasz kartę UrbanCard Premium? Dzięki karcie możesz uzyskać 20% zniżki na kurs – płatność tylko gotówką! Dowiedz się więcej o płatności ze zniżką.


Info

 • cena: 600 zł / *480 zł (za semestr)
 • termin kursu: 5.03 – 22.06.2019
 • 4h zajęć tygodniowo
 • czas trwania kursu: 1 semestr
 • miejsce kursu: Miejsce przy Miejscu, pl. Strzelecki 12, Wrocław
 • pytania? mjaroszczuk@gmail.com / Maciej Jaroszczuk

* cena z UrbanCard Premium

Warunki uczestnictwa

 • ukończone 18 lat
 • dokonana wpłata zgodnie z przyjętymi terminami
 • akceptacja regulaminu kursu

Uczest­ni­czyć w za­ję­ciach może każ­dy, na­wet oso­ba, któ­ra ni­g­dy zaj­mo­wa­ła się gra­fi­ką warsz­ta­to­wą. Jedyne wymagania, to cierpliwość i wytrzymałość – wałkowanie farby i szlifowanie kamieni bywa czasami męczące i czasochłonne.

Gwarantujemy

 • małe grupy (maks. 3 osoby)
 • optymalnie wyposażoną przestrzeń do pracy z technikami druku płaskiego
 • zestaw podstawowych narzędzi oraz chemii dla każdego uczestnika kursu
 • pomoc przy powstawaniu rysunku oraz druku prac

Zapewniamy

 • bardzo miłą atmosferę
 • zniżki na koncerty odbywające się w OPT

Najczęściej zadawane pytania

Kurs trwa jeden semestr. Zajęcia w semestrze trwają zwykle ok. 4 miesięcy.

Poza zajęciami kursanci oraz absolwenci kursów mogą korzystać z pracowni w godzinach pracy galerii fotograficznej Miejsce przy Miejscu.

Nie. Każdą osobę prowadzący traktuje bardzo indywidualnie, dzięki czemu nawet osoby, które nigdy nie zajmowały się litografią mogą uczestniczyć w zajęciach.

Wszystkie potrzebne do zajęć materiały i narzędzia w zakresie podstawowym są zapewniane w ramach kursu.

Na początku każdego (umownego) semestru trwają kilkudniowe nabory w OPT. W jeden z dni należy się pojawić i zapisać na zajęcia. Im wcześniej się jest (np. w poniedziałek), tym większa szansa na udział w kursie. Zajęcia rozpoczynają się w tygodniu po zakończeniu rekrutacji.

Na kurs można zapisać się także wcześniej, korzystając z dostępnego na stronie formularza zgłoszeniowego. Niektóre pracownie cieszą się dużym zainteresowaniem i bywa tak, że przed spotkaniami naborowymi w OPT nie ma już wolnych miejsc.

Tak. Zajęcia są opracowane w taki sposób, że w każdej chwili można dołączyć do grupy, jeśli są wolne miejsca. Należy oczywiście porozmawiać z prowadzącym.

Zasady rezygnacji z kursu określa regulamin uczestniczenia w zajęciach.

Opłatę za kurs należy uregulować przed rozpoczęciem kursu. Sposoby płatności: gotówka lub przelew. Więcej informacji o zapisach na kurs.

Korzystając z zniżki UrbanCard Premium płatność tylko gotówką!