Janusz Dąbkiewicz – Książęta (30.03)

Zobacz losowy wpis
Janusz Dąbkiewicz – Książęta (30.03)

Moż­na na­pi­sać tak: W 2011 roku Ja­nusz Dąb­kie­wicz tra­fia do za­mknię­te­go od kil­ku mie­się­cy Mu­zeum Ksią­żąt Czar­to­ry­skich. Trwa­ją­cy re­mont ma za­koń­czyć się nową eks­po­zy­cją w od­re­stau­ro­wa­nym mu­zeum. Po­wsta­ją zdję­cia pu­stych ścian, ko­ry­ta­rzy, nie­rów­nych pod­łóg – jak po­wie, nie­co me­lan­cho­lij­nie, sam au­tor: ob­ra­zy po ob­ra­zach. Wy­sta­wa tych fo­to­gra­fii jest ostat­nim po­ka­zem w obec­nej sie­dzi­bie ga­le­rii.

Więcej o wystawie.


Janusz Dąbkiewicz – Książeta

wernisaż: czwartek – 30 marca 2017, godz. 19:00
wystawa czynna: 30 mar­ca – 21 kwiet­nia 2017

galeria fotograficzna Miejsce przy Miejscu
pl. Strzelecki 12, Wrocław