Jak się czuje Twoje drugie serce? | Maria Kniaginin-Ciszewska [en, ukr]

Zobacz losowy wpis
Jak się czuje Twoje drugie serce? | Maria Kniaginin-Ciszewska [en, ukr]

Jak się czuje Twoje drugie serce? – to pytanie zadawane artystce przez babcię jej partnerki. Jest wyrazem troski o wnuczki, ich relację uczuciową i dobrostan. Jest też pytaniem mieszczącym w sobie odwrotny potencjał, pytaniem które wprowadza niepokój. Odpowiednio wypowiedziane insynuuje zaniedbanie własnych emocji, brak wglądu i nierozpoznanie siebie. Prezentowana w galerii Miejsce przy Miejscu 14 wystawa opiera się na tej właśnie dwuznaczności. 

Projekt dyplomowy Marii Kniaginin-Ciszewskiej staje się kluczową częścią wystawy. W pocztówkowych scenach pojawiają się atrybuty, takie jak suknie ślubne, wałki do włosów czy czerwone róże, jednak bardziej w celu rozbrojenia dekorum typowo kobiecego imidżu, niż z potrzeby wpisania się w jego wymogi. Fotografie zrobione na wersalce w mieszkaniu babci są wyznaniem tęsknoty za polskością i jej estetyką. Można myśleć o tych wielkoformatowych pracach jako fantazjach o codzienności, w których artystka, razem ze swoją narzeczoną, zapraszają do wspólnej medytacji nad swoją kobiecością, seksualnością i tym w jaki sposób te wartości sprzyjają, lub nie, autoprezentacji.

Ta przedziwna gra ze swojskością, jej naprzemienne znikanie i odsłanianie,  kontynuowana jest w nowej serii prac, które są wyrazem potrzeby powrotu do idei stworzenia swojego domu. Rekonstrukcją „babcinej wersalki”, która daje poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Składają się na nią remix domowych przedmiotów, które układają się w swoisty selfmerch artystki. W sposób nieunikniony kołdra, bambusowa zasłona*, koszulka czy talerz stają się „artefaktami” czy też „instalacjami”, a to co domowe, osuwa się w rejon tego, co obce. Na pościeli widzimy pozujące modelki, a głowę położymy na poduszce z wizerunkiem Marii w blond peruce. Kontakt z tymi przedmiotami powoduje, że bezpieczeństwo, co znane i oswojone, jest ciągle negocjowane – w każdej chwili może zniknąć.

To jest takie moje odnajdywanie się w nowej rzeczywistości i oczywiście uruchamia to we mnie sprzeczne emocje. One są się dla mnie zagadką, choć również wyznaczają rytm dnia – mojego i mojej narzeczonej. – mówi artystka – Nie mam czasu na egzystencjalne pytania, ani na odpowiedzi. Co mi zostaje?
Ciche trwanie? To nie w moim stylu. 
Z truskawką w buzi i łzami w oczach, znalazłam najbardziej wyzwalającą domową aktywność – sikanie na stojąco. Po pierwszej próbie stoję wyprostowana. To codzienny rytuał dodawania sobie sił. 

Tytułowe pytanie, staje się wprowadzeniem do opowieści o pragnieniach serca i o tym jak je spełniamy. A przez to staje się pytaniem ryzykownym. 

***

Maria Kniaginin-Ciszewska urodzona w 1998 roku w Warszawie, w zeszłym roku ukończyła fotografię na Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Hadze. Jej zainteresowania krążą wokół stereotypów i ich prezentacji w kulturze. Jako niezależna twórczyni wizualna, pracuje między rzeczywistością a fantazją, penetrując normy społeczno-kulturowe. Tworząc reprezentacje kobiecej formy, eksploruje granice tabu i ikon. Odnajduje artefakty polskości czy szerzej słowiańskości, łącząc je z koncepcjami ciała oraz relacji międzyludzkich.

*Obraz na zasłonie bambusowej jest wynikiem kolaboracji między Marią Kniaginin-Ciszewską a Kozlow

Jak się czuje Twoje drugie serce? | Maria Kniaginin-Ciszewska

7.04.2022 - 20.05.2022

wernisaż: 7.04.2022, czwartek, godz. 19:00
oprowadzanie kuratorsko-autorskie: 9.04.2022, sobota, godz. 13.00

kurator: Łukasz Rusznica

Miejsce przy Miejscu 14
pl. Strzelecki 14 | Wrocław


How is your second heart feeling? – this is a question that the artist used to hear a lot from her partner's grandmother. It is an expression of concern for the granddaughters, their emotional relationship and well-being. It is also a question that has an opposite potential, a question that triggers anxiety. Specifically articulated, it implies neglect of one's own emotions, lack of insight, and failure to recognize oneself. The exhibition presented at the Miejsce przy Miejscu 14 art gallery is based on this ambiguity.

Maria Kniaginin-Ciszewska’s diploma project has become a key part of the exhibition. Attributes such as wedding dresses, hair rollers or red roses appear in the postcard-like scenes, but more to disarm the decor of a typically female image than to meet its requirements. The photographs taken on the couch in grandma’s apartment symbolize a confession of longing for Polishness and its aesthetics. You can think of these large-scale works as fantasies about everyday life, in which the artist and her fiancée invite you to a shared meditation session focused on their femininity, sexuality and reflections on how these values favour, or not, self-presentation.

This strange game with familiarity, its alternating disappearance and disclosure, continues in a new series of works that express the need to return to the idea of creating your own home. A reconstruction of the 'grandma’s sofa’, which gives a sense of security and comfort. It consists of a mix of home items that make up the artist’s self-merch. Inevitably, a duvet, a bamboo curtain*, a T-shirt or a plate become 'artifacts’ or 'installations’, and things that are usually seen as domestic objects suddenly fall into the sphere of the unknown. We see models posing on the sheets and we feel like putting our heads down on a pillow with the image of Maria in a blonde wig. Through contact with these items, the sense of security, strongly based on what is known and tame, starts to feel constantly negotiated – it can literally disappear at any moment.

– This is my way of finding myself in the new reality and of course it triggers some contradictory emotions. These emotions are a mystery to me, although they also set the rhythm of the day – for me and my fiancée – says Maria Kniaginin-Ciszewska. I have no time for existential questions or answers. What is left for me? Silent existence? It is not my style. With a strawberry in my mouth and tears in my eyes, I discovered the most liberating home activity – pissing standing up. After the first try, I can stand up straight. It is a daily ritual of adding myself more strength.

The title question becomes an introduction to the story about the desires of one’s heart and the ways to fulfill them. And thus it becomes a risky question.

***

Maria Kniaginin-Ciszewska was born in 1998 in Warsaw. Last year she graduated in photography from the Royal Academy of Fine Arts in The Hague. Her interests revolve around stereotypes and their presentation in culture. As an independent visual artist, she works between reality and fantasy, penetrating social and cultural norms. By creating representations of the female form, she examines the boundaries of taboos and icons. She explores the artifacts of Polishness or, more broadly, Slavicness, combining them with the concepts of the body and interpersonal relations.

*The painting on the bamboo curtain is the result of cooperation between Maria Kniaginin-Ciszewska and Kozlow.

How is Your Second Heart Feeling? | Maria Kniaginin-Ciszewska

7.04-20.05.2022
opening: April 7, 2022, Thursday, at 19:00

curator: Łukasz Rusznica

Miejsce przy Miejscu 14
pl. Strzelecki 14 | Wrocław
 

Як почувається Твоє друге серце? | Марія Княгінін-Чішевска

Як почувається Твоє друге серце? – таке питання поставила бабуся партнерки мисткині. Це вираз турботи про онучок, їхні чуттєві стосунки та добробут. Також це питання містить в собі прямо протилежний потенціал, воно сіє відчуття неспокою.

Питання поставлене в такий спосіб провокує знехтувати власні відчуття, не опиратися на самосвідомість та пізнання себе. Представлена виставка в галереї Miejsce przy Miejscu 14 опирається на саме на цю двозначність.

Дипломна робота Марії Княгінін-Чішевської стала ключовою частиною цієї виставки. В сценах схожих на поштові листівки з’являються такі атрибути як весільні сукні, бігуді та червоні троянди, але вони служать скоріше для роззброєння типового жіночого іміджу аніж від необхідності задовільнення його вимог. Фотографії що були зроблені на дивані в бабусиній квартирі – це визнання туги за польськістю та її естетикою. Ці великоформатні роботи можна сприймати як фантазію про повсякденність, в якій мисткиня разом зі своєю нареченою запрошує нас до спільної медитації та роздумів про свою жіночність, сексуальність і те, як ці цінності допомагають або шкодять самопрезентації. 

В новій серії робіт продовжується чудернацька гра з традиційністю, її почерговим зникненням і появою. Ці роботи виражають необхідність повернення до ідеї створення власного дому. Реконструкція «бабусиного дивану», який дає відчуття захищеності та комфорту. Він складається зі зміксованих домашніх предметів, що складають певний self-merch мисткині. Ковдра, бамбукова завіса*, футболка та тарілка неминуче стають «артефактами» чи «інсталяціями», а те, що було домашнім, стає чужим. На постільній білизні ми бачимо дівчат моделей, які позують, а голову кладемо на подушку зі зображенням Марії в перуці блондинки. Контакт з цими об’єктами дає розуміння того, що безпека яка добре освоєна і відома нам, є результатом постійних домовленостей і в будь-який момент вона може зникнути.

Це така моя спроба віднайтись в новій реальності, і це, звичайно, викликає в мене суперечливі емоції. Вони для мене є загадкою, хоча й задають ритм дня — мій та моєї нареченої. – каже мисткиня, – У мене немає часу на екзистенційні запитання, ані на відповіді. Що мені залишається?
Безмовно чекати? Це не в моєму стилі.
З полуницею у роті та сльозами на очах, я знайшла найбільш визвольну домашню активність — пісяти стоячи. Після першої спроби я стою випростана. Це щоденний ритуал додання собі сили.

Запитання з заголовка стає вступом до розповіді про прагнення серця і про те, як ми їх виконуємо. А саме тому це питання стає ризикованим.

***

Марія Княгінін-Чішевска народилася у 1998 році у Варшаві. Минулого року закінчила факультет фотографії в Королівській академії мистецтв у Гаазі. Її інтереси обертаються навколо стереотипів та їх представлення в культурі. Як незалежна візуальна художниця, вонапрацює у сфері поміж реальністю та фантазією, проникаючи в соціальні та культурні норми. Створюючи репрезентацію жіночої форми, вона досліджує межі табу та ікон. Відкриває артефакти польськості або, ширше, слов’янства, поєднуючи їх з феноменом тілесності та взаємостосунків між людьми.

* Картина на бамбуковій завісі є результатом співпраці Марії Княгінін-Чішевської та Козлов

Як почувається Твоє друге серце? | Марія Княгінін-Чішевска

7.04.2022 - 20.05.2022
відкриття: 7.04.2022, четвер, год 19:00

куратор: Лукаш Рушніца

Галерея: Miejsce przy Miejscu 14
Адреса: pl. Strzelecki 14 | Вроцлав