7?W0A,91258 – wystawa projektowania graficznego (14.03)

Zobacz losowy wpis
7?W0A,91258 – wystawa projektowania graficznego (14.03)

To już czwarta edy­cja wy­sta­wy, w któ­rej bio­rą udział uczest­ni­cy po­przed­nich se­me­strów kur­su projektowania graficznego. Jed­nym z ce­lów tej gru­py było za­pro­jek­to­wa­nie wy­sta­wy po­ka­zu­ją­cej od­ręb­ność au­to­rów i jed­no­cze­śnie spój­ność kon­cep­cyj­ną gru­py. Na warsz­tat wzię­li­śmy wy­lo­so­wa­ne li­te­ry, cyfry i znaki interpunkcyjne pol­skie­go al­fa­be­tu. Po­wsta­ły au­tor­skie ze­szy­ty do­ty­czą­ce bez­po­śred­nio albo po­śred­nio da­nego znaku. Na wy­sta­wie, oprócz ze­szy­tów, pokażemy pla­ka­ty za­pro­jek­to­wa­ne pod­czas se­me­stru. Plakat dotyczący wystawy zaprojektowaliśmy wspólnie, podzieliliśmy format na segmenty i każdy z uczestników wystawy zaprojektował jeden z nich, łącząc się z grafiką poprzednika.

Uczestnicy wystawy:

Agnieszka Jasieńska / ?
Alina Pułka / 0
Olga Milak / A
Magdalena Orłowska / 1
Anna Karcz / 2
Monika Branicka / 5
Mariya Mavko / ,
Michał Włodek / 8
Borys Poddębniak / 7
Rafał Stempski / 9
Zosia Jaros / W


Projektowanie graficzne kontynuacja, czyli
7?W0A,91258

czwartek – 14 marca 2019
godz. 19:00, wstęp wolny

Ośrodek Postaw Twórczych
ul. Działkowa 15, Wrocław

Wydarzenie na FB