Regulamin sprzedaży wydawnictw

REGULAMIN SPRZEDAŻY WYDAWNICTW ZA POŚREDNICTWEM
SERWISU INTERNETOWEGO Ośrodka Postaw Twórczych Zamek
www.opt-art.net/sklep

I. Wstęp

 1. Sprzedaż wydawnictw za pośrednictwem serwisu internetowego, prowadzona jest przez Ośrodek Postaw Twórczych Zamek z siedzibą we Wrocławiu (kod poczt. 54-076) przy pl. Świętojańskim 1, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 43/2023 prowadzonego przez Gminę Wrocław, NIP: 8943202201, REGON: 524048053, telefon 71 349 35 36, zwany dalej Sprzedającym.
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z serwisu internetowego umożliwiającego zakup wydawnictw przy pomocy sieci elektronicznej (Internet), dokonywania rejestracji i elektronicznego składania zamówień na towary dostępne pod adresem internetowym www.opt-art.net/sklep, dostarczania zamówionych towarów Zamawiającemu, uiszczaniu przez Zamawiającego ceny sprzedaży towarów, uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 3. Warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, wymagają od Zamawiającego dostępu do sieci Internet z wykorzystaniem najpopularniejszych przeglądarek internetowych w aktualnych wersjach (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Opera, Safari) oraz włączonej obsługi plików cookies.
 4. Wszystkie ceny podane przez Sprzedającego wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto. Ceny produktów wskazanych na stronie sklepu OPT zawierają 5% podatek VAT. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktu wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku, przed ostatecznym złożeniem zamówienia.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen wydawnictw znajdujących się w ofercie Sprzedającego, wprowadzenia nowych produktów do oferty sprzedaży, wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub wprowadzania w nich zmian, zgodnie z niniejszym Regulaminem lub regulaminem danej promocji. Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób wykonywania złożonych wcześniej zamówień.
 6. Złożenie zamówienia przez Zamawiającego oznacza akceptację przez niego treści niniejszego Regulaminu.
 7. Dane osobowe – Zamawiający w ramach realizacji umowy sprzedaży przekazuje na rzez OPT następujące dane osobowe: Imię i nazwisko, adres, e-mail, telefon kontaktowy, i opcjonalnie: adres i nazwę firmy.

II. Definicje

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Sprzedającym – rozumie się przez to Ośrodek Postaw Twórczych Zamek, 54- 076 Wrocław, pl. Świętojański 1, NIP: 8943202201, REGON: 524048053, telefon 71 349 35 36.
 2. Cenie – należy przez to rozumieć cenę brutto Wydawnictwa umieszczoną obok informacji o Wydawnictwie, nie uwzględniającą kosztów jego dostawy.
 3. Dowodzie zakupu – rozumie się przez to fakturę (wystawianą na żądanie), paragon, wystawione zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami, potwierdzenie płatności kartą, wyciąg z konta.
 4. Kliencie – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konsumencie – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Zamawiającym – zarówno Konsument jak i Klient.
 7. Koszyku – zestawienie produktów zawierające oferowane przez Sprzedającego produkty sporządzone na podstawie wyboru Zamawiającego.
 8. Miejscu wydania rzeczy – adres pocztowy wskazany w Zamówieniu przez Zamawiającego.
 9. Momencie wydania rzeczy – moment, w którym Zamawiający lub wskazana przez niego do odbioru
  osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 10. Płatności – metoda dokonania przez Zamawiającego zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.
 11. Wydawnictwie – produkt oferowany do sprzedaży przez Sprzedawcę za pośrednictwem serwisu
  internetowego. Umieszczone przez Sprzedawcę fotografie Wydawnictw mogą się nieznacznie różnić
  od występujących w rzeczywistości i mają charakter poglądowy, zależą bowiem od ustawień monitora
  (nasycenie kolorów) i in.
 12. Przedmiocie umowy – zamówione przez Zamawiającego Wydawnictwa wraz z usługą dostawy.
 13. Serwisie internetowym/sklepie – serwis internetowy dostępny pod adresem www.opt-art.net/sklep, za pośrednictwem którego Zamawiający może złożyć zamówienie.
 14. Terminie realizacji – podana liczba dni roboczych na realizację Zamówienia.
 15. Umowie – umowa zawierana poza siedzibą Sprzedającego lub na odległość w rozumieniu Ustawy
  o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży
  w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Klientów.
 16. Zamówieniu – oświadczenie woli Zamawiającego złożone za pośrednictwem serwisu internetowego
  Sprzedawcy, określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj i wysokość
  płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Zamawiającego zmierzające bezpośrednio do zawarcia
  umowy pomiędzy Zamawiającym i Sprzedającym.

III. Rejestracja i warunki sprzedaży, płatności i dostawy

 1. Sprzedający świadczy na rzecz Zamawiającego usługi elektroniczne poprzez umożliwienie zawierania
  umów sprzedaży wydawnictw zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Zamawiającym a Sprzedającym.
 3. Zamawiający przed złożeniem zamówienia w serwisie internetowym Sprzedającego obowiązany jest
  do zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji.
 4. Zamawiający w dowolnym momencie może uzyskać dostęp do Regulaminu, poprzez kliknięcie linku
  „Regulamin” umieszczonego w serwisie internetowym Sprzedającego, a także poprzez jego zapisanie
  wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku.
 5. W serwisie internetowym Sprzedającego znajdują się szczegółowe informacje o Wydawnictwach,
  w tym o ich cenie, wymiarach i wadze. W przypadku wydawnictw książkowych każdy produkt posiada
  dodatkowo szczegółowy opis: nazwę wydawcy, rok wydania, informację na temat typu okładki i ilości
  stron oraz numer ISBN (jeśli wydawnictwo taki posiada).
 6. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Wydawnictwa podana przez Sprzedającego w chwili składania
  zamówienia przez Zamawiającego.
 7. Zamieszczone przy oferowanych wydawnictwach ceny, nie zawierają informacji na temat kosztów
  przesyłki.
 8. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia z uwzględnieniem kosztów przesyłki jest podana
  w podsumowaniu zamówienia, po uprzednim wybraniu przez Zamawiającego formy dostawy
  i płatności.
 9. Sprzedający umożliwia składanie zamówień w następujący sposób:
  a) w serwisie internetowym Sprzedającego www.opt-art.net/sklep (online), korzystając z procedury
  składania zamówienia;
  b) pocztą elektroniczną, przesyłając zamówienia zawierające wskazanie wybranych wydawnictw
  na adres sklep@opt-art.net.
 10. Zamówienia składane w formie elektronicznej /ust. 9 a) i b) powyżej/ przyjmowane są przez całą
  dobę, we wszystkie dni tygodnia i są przekazywane do wysyłki w dni robocze w godzinach 10 – 18.
 11. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych
  koniecznych do zrealizowania zamówienia.
 12. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Wydawnictw, a następnie przejść do „Koszyka”
  klikając odpowiednią ikonę i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór
  odpowiednich opcji.
 13. Podczas składania zamówienia Zamawiający określa sposób płatności oraz dostawy.
 14. Dostępne sposoby płatności: za pobraniem, szybki przelew elektroniczny (obsługiwany przez serwis
  przelewy24.pl), przelew bankowy, karta płatnicza (obsługiwana przez serwis przelewy24.pl); gotówką
  w przypadku odbioru osobistego zamówienia w siedzibie Sprzedającego.
 15. Dostawy realizowane są przez firmę DHL.
 16. Dostawa Wydawnictw odbywa się w sposób wybrany przez Zamawiającego w zamówieniu, a jej
  koszty określone są w cenniku.
 17. Złożenie zamówienia następuje po kliknięciu ikony „Zamawiam i płacę” po uprzednim
  zaprezentowaniu podsumowania całości zamówienia.
 18. Po złożeniu zamówienia poprzez kliknięcie ikony „Zamawiam i płacę” Zamawiający otrzymuje
  potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego pocztą elektroniczną na adres mailowy
  podany podczas dokonania zamówienia lub rejestracji. Po otrzymaniu przez Zamawiającego
  potwierdzenia zamówienia, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Zamawiającym
  a Sprzedającym.
  a) Miejscem zawarcia umowy sprzedaży w odniesieniu do Zamówień składanych za pomocą
  internetowego systemu sprzedaży jest adres siedziby Sprzedającego.
  b) Umowa zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem
  i złożonym przez Zamawiającego zamówieniem.

IV. Realizacja umowy

 1. Zamówienie jest realizowane na adres podany przez Zamawiającego w zamówieniu jako adres
  dostarczenia przedmiotu zamówienia.
 2. W przypadku zamówień z odbiorem osobistym w siedzibie Sprzedającego, zamówienie realizowane
  jest najpóźniej następnego dnia roboczego.
 3. Wraz z przedmiotem zamówienia Zamawiającemu wystawiana jest, na jego żądanie, faktura zawierająca dane firmy/osoby wskazane w trakcie procesu zakupu.

V. Odstąpienie od umowy

 1. Zamawiający, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn
  w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotu zamówienia. Odstąpienie od umowy następuje
  poprzez złożenie przez Zamawiającego jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy
  (pocztą elektroniczną na adres: sklep@opt-art.net, faksem lub pocztą tradycyjną na adres: Ośrodek
  Postaw Twórczych, 50-538 Wrocław, ul. Działkowa 15). Zamawiający może skorzystać z wzoru
  formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja
  2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), dostępny w serwisie internetowym
  Sprzedawcy, zakładka „Regulamin” jednak nie jest to obowiązujące.
 2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczy, aby oświadczenie o odstąpieniu od
  umowy Zamawiający wysłał do Sprzedającego przed upływem terminu podanego w ustępie powyżej.
 3. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedający niezwłocznie przesyła zwrotnie
  Zamawiającemu (drogą elektroniczną) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu
  od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 5. Zgodnie z ustawą zwracany przez Zamawiającego towar powinien być w stanie niezmienionym.
 6. Zwracane Wydawnictwo powinno zostać przesłane w opakowaniu umożliwiającym bezpieczny
  transport.
 7. Zamawiający ma obowiązek zwrócić Sprzedającemu Wydawnictwa przeznaczone do zwrotu
  niezwłocznie jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, przesyłką
  rejestrowaną na adres: Ośrodek Postaw Twórczych, 50-538 Wrocław, ul. Działkowa 15.
  Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed upływem tego terminu.
 8. Sprzedający nie odbiera osobiście od Zamawiającego Wydawnictw przeznaczonych do zwrotu.
 9. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu. W przypadku jego braku Sprzedający
  dopuszcza dokonanie zwrotu, o ile zakup wydawnictw jest możliwy do zweryfikowania przez
  Sprzedającego. O wyniku takiej weryfikacji Zamawiający zostanie poinformowany za pomocą poczty
  elektronicznej. Do wystawionej faktury przez Sprzedającego, w przypadku odstąpienia od umowy
  Zamawiającemu zostanie wystawiona faktura korygująca.
 10. Bezpośredni Koszt odesłania przez Zamawiającego Wydawnictw przeznaczonych do zwrotu ponosi
  Zamawiający.
 11. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
  o odstąpieniu od umowy złożonego przez Zamawiającego zwróci Zamawiającemu wszystkie
  dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Zamawiający wybrał
  sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego,
  Sprzedający nie zwróci Zamawiającemu dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 30 maja
  2014 r. o prawach konsumenta.
 12. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył
  Zamawiający, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się
  dla niego z żadnymi kosztami.
 13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu
  dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

VI. Reklamacje

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów
  Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady.
 2. Jeżeli Wydawnictwo ma wady, Zamawiającemu przysługuje: żądanie wymiany na wolne od wad albo
  usunięcia wady lub obniżenia ceny; w przypadku wady istotnej prawo odstąpienia od umowy, chyba
  że Sprzedający niezwłocznie wymieni Wydawnictwo na nowe pozbawione wad lub go naprawi.
 3. W razie stwierdzenia wady Wydawnictwa Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji drogą
  elektroniczną na adres Sprzedającego: sklep@opt-art.net z dopiskiem „reklamacja”, wskazując
  przyczynę reklamacji. Reklamacja powinna także określać żądanie Zamawiającego co do sposobu
  jej rozpatrzenia oraz w miarę możliwości podawać informacje niezbędne do zidentyfikowania
  zamówienia.
 4. W przypadku gdy reklamując Wydawnictwo, Zamawiający zażądał jego wymiany na wolne od wad
  lub złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, winien reklamowane Wydawnictwo zwrócić
  osobiście w siedzibie Sprzedawcy lub odesłać na adres Sprzedającego Ośrodek Postaw
  Twórczych, 50-538 Wrocław, ul. Działkowa 15, z dopiskiem „reklamacja”, lub po porozumieniu się ze
  Sprzedającym, w formie przesyłki odbieranej przez kuriera wskazanego przez Sprzedającego.
 5. Zwrot Wydawnictwa po uznanej przez Sprzedawcę reklamacji następuje na koszt Sprzedającego.
 6. Do reklamowanego towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują.
 7. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zakupu. W przypadku jego braku Sprzedający dopuszcza złożenie reklamacji, o ile zakup wydawnictw jest możliwy do zweryfikowania przez Sprzedającego. O wyniku takiej weryfikacji Zamawiający zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej. Do wystawionej faktury przez Sprzedającego, Zamawiającemu zostanie wystawiona faktura korygująca.
 8. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i z zachowaniem tego terminu poinformuje Zamawiającego o sposobie jej załatwienia.
 9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Zamawiający otrzyma zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego Wydawnictwa do Sprzedającego, z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób proponowany przez Sprzedającego.
 10. W przypadku złożenia reklamacji osobiście w siedzibie Sprzedającego, po jej rozpatrzeniu Sprzedający umożliwi Zamawiającemu odbiór Wydawnictwa (wg jego wyboru osobiście w siedzibie Sprzedającego lub wysyłając na wskazany adres) lub kwoty pieniężnej na wskazane przez Zamawiającego konto wraz z przysługującym zwrotem kosztów.
 11. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Wydawnictwo zostanie odesłane Zamawiającemu wraz z informacją o niezasadności reklamacji.
 12. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego uszkodzenia Wydawnictwa podczas transportu zaleca się, aby Zamawiający sporządził w obecności kuriera protokół szkody.

VII. Pozasądowe sposoby rozpatrzenia reklamacji

Zamawiający ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń za pośrednictwem m.in. poniższych instytucji oraz wg ich procedur:

 • Federacja Konsumentów www.federacja-konsumentów.org.pl
 • Stowarzyszenie Konsumentów w Polsce www.konsumenci.org
 • Europejskie Centrum Konsumenckie www.konsument.gov.pl
 • Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej (lista WIIH) www.uokik.gov.pl
 • Powiatowi/ Miejscy Rzecznicy Konsumentów przy samorządach

VIII. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, jest Ośrodek Postaw Twórczych Zamek, pl. Świętojański 1, 54-076 Wrocław.
 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych Zamawiający może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (dalej „IOD”) Natalią Miłostan pod adresem email: inspektor@opt-art.net.pl pod numerem telefonu 697310309; lub pisemnie na adres : Ośrodek Postaw Twórczych ul. Działkowa 15, 50-538 Wrocław.
 3. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę , które wymagają podania danych osobowych. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Zamawiającym i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Zamawiającego w Sklepie Internetowym www.opt-art.net/sklep .
 4. Zamawiający ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Zamawiającego (zakładka „Twoje konto”) lub poprzez zgłoszenie od Sprzedawcy.
 5. Zamawiający podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
 6. Poprzez rejestrację w serwisie internetowym w celu dokonania zakupu, dane osobowe Zamawiającego zostają umieszczone w bazie Sprzedającego.
 7. Dostęp do Państwa danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom Instytucji, administratorom systemów informatycznych, którzy świadczą na naszą rzecz usługi informatyczne, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowo – podatkowe.
 8. W celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Instytucja zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 9. W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, tj. nie będą one podlegały profilowaniu.
 10. Login i hasło służące do zalogowania się w serwisie internetowym Sprzedającego www.optart.net/sklep mają charakter poufny i nie mogą być ujawniane osobom trzecim, dlatego Zamawiający zobowiązany jest do ich ochrony przed uzyskaniem przez osoby trzecie.
 11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Serwis internetowy www.opt-art.net/sklep pod którym dostępne są wydawnictwa Sprzedającego, proces logowania się Zamawiającego a także dokonywania zakupów, zabezpieczone są poprzez stosowanie certyfikatów SSL.
 14. W przypadku pozyskania przez osoby trzecie loginu i hasła Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Sprzedającego.
 15. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się tutaj.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od daty opublikowania na stronie www.opt-art.net/sklep.
 2. Regulamin niniejszy nie ogranicza praw Zamawiającego wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 214 poz. 827).
 3. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany nie dotyczą Zamówień złożonych przed jej wprowadzeniem.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu z serwisu internetowego www.opt-art.net/sklep zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu etc.) lub innych od niego niezależnych.
 5. Wszelką korespondencję do Sprzedającego należy kierować na adres: sklep@opt-art.net, z dopiskiem „sklep online”.

Załącznik:
Odstąpienie od umowy – wzór (.pdf)
Regulamin sprzedaży wydawnictw – sklep OPT (.pdf)

Wrocław, dnia 8.09.2023