Regulamin sprzedaży biletów on-line

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE ZA POŚREDNICTWEM
SERWISU INTERNETOWEGO Ośrodka Postaw Twórczych
www.opt-art.net/sklep

I. Słownik pojęć

 1. Sprzedawca – Ośrodek Postaw Twórczych z siedzibą we Wrocławiu, ul. Działkowa 15, 50-538 Wrocław, NIP: 896-00-07-761, Regon: 930312998, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury nr 5/92, zwany dalej OPT.
 2. Sklep – serwis internetowy należący do OPT, dostępny pod adresem www.opt-art.net/sklep, za pośrednictwem którego Zamawiający może składać Zamówienia.
 3. Bilet – bilet (lub karnet) upoważniający do wstępu na wydarzenie kulturalne organizowane przez OPT oferowany do sprzedaży w Sklepie.
 4. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Zamawiający – zarówno Konsument jak i Klient.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 8. Konto Zamawiającego – indywidualna i chroniona przed dostępem osób trzecich baza zawierająca dane Zamawiającego służące do składania i realizacji zamówień, a także historię złożonych zamówień oraz dane dotyczące stanu wpłat z tytułu zakupionych Biletów.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Biletu na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Biletu oraz Wydarzenie.
 10. Wydarzenie – koncert lub spektakl organizowany przez OPT.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Biletów online.
 2. Ceny jednostkowe Biletów podawane są w polskich złotych i są cenami brutto. Cena obejmująca inne ewentualne koszty zamawianego Biletu jest podawana przed złożeniem Zamówienia. Podatnik (OPT) jest zwolniony podmiotowo z podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 3. Informacje dotyczące poszczególnych Biletów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zawartość Sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Zamawiający składając zamówienie, wyrażają zgodę aby wszelkie wymagane przepisami prawa zawiadomienia, w szczególności informację, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, potwierdzenia złożenia Zamówienia oraz wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, były mu dostarczane w formie elektronicznej (PDF).

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Sklep prowadzi sprzedaż Biletów online za pośrednictwem sieci Internet na stronie www.opt-art.net/sklep.
 2. Zamawiający, składając zamówienie i uiszczając cenę, zawiera z OPT umowę świadczenia usługi w zakresie usługi związanej z wydarzeniami kulturalnymi czego potwierdzeniem jest zamawiany Bilet.
 3. Składając zamówienie Zamawiający zobowiązany jest dokonać wyboru wydarzenia kulturalnego, daty wydarzenia, rodzaju i ilości Biletów, sposobu płatności oraz zapoznać się z Regulaminem sprzedaży biletów.
 4. W przypadku zamówienia składanego za pośrednictwem Sklepu, Zamawiający będzie poproszony o podanie danych osobowych Zamawiającego oraz o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez OPT na zasadach określonych w punkcie IX Regulaminu.
 5. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma pocztą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia.
 6. Zamawiający zobowiązany jest uiścić cenę zakup Biletu bezpośrednio po dokonaniu zamówienia.
 7. OPT zastrzega, że do sprzedaży promocyjnej może być przeznaczona ograniczona liczba Biletów, aż do wyczerpania Biletów objętych tą formą sprzedaży lub upłynięciem ustalonego przez OPT terminu zakończenia promocji.
 8. Do każdego zamówienia wystawiana jest na życzenie Zamawiającego faktura. W celu otrzymania faktury Zamawiający zobowiązany jest do wysłania żądania e-mailem na adres info@opt-art.net z podaniem prawidłowych danych do faktury wraz z numerem zamówienia. Faktury wysyłane są wyłącznie drogą e-mail.

IV. Odwołanie wydarzenia

 1. W przypadku odwołania wydarzenia, OPT dokona zwrotu należności za zakupione bilety na konto, z którego została dokonana zapłata, w terminie do 30 dni.
 2. W przypadku zmiany czasu albo miejsca realizacji wydarzenia, OPT poinformuje o tym fakcie Zamawiającego e-mailem oraz umieszczając stosowną informację na stronie internetowej OPT i Sklepu.
 3. W przypadku okoliczności wymienionych w ust. 2 powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo do rezygnacji z zakupionych biletów. W takiej sytuacji Zamawiający zobowiązany jest do wysłania na adres info@opt-art.net informacji o chęci otrzymania zwrotu za zakupione bilety, w terminie określonym w wiadomości otrzymanej od OPT. W powyższym przypadku OPT dokona zwrotu należności za zakupione przez Zamawiającego Bilety, w terminie do 30 dni od daty otrzymania informacji od Zamawiającego.
 4. Brak informacji ze strony Zamawiającego o rezygnacji z zakupionych Biletów w sytuacjach określonych w ust. 2 lub otrzymanie takiej informacji przez OPT po upływie wskazanego w wiadomości e-mail terminu, będzie potraktowane przez OPT jako akceptacja przez Zamawiającego zmiany czasu lub miejsca realizacji wydarzenia.
 5. Nie stanowi niemożności spełniania świadczenia zmiana części składu artystów lub zespołów artystycznych występujących na festiwalach (tj. na imprezie kulturalnej z udziałem wielu artystów lub zespołów artystycznych). W takiej sytuacji nie jest możliwy zwrot Biletów.
 6. Zakupione przez Zamawiającego Bilety nie podlegają wymianie na inne wydarzenie organizowane przez OPT.
 7. Zwrot Biletów w innych przypadkach nie jest możliwy.

V. Odstąpienie od umowy

Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta Zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy (Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie usług związanych z wydarzeniami kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.).

VI. Ceny i dostawa

 1. Cena zakupu Biletu jest wiążąca dla Sklepu i Zamawiającego według chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia na zakup tego Biletu.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany: cen Biletów, rodzajów Biletów, akcji promocyjnych. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na realizację zawartych umów i zamówień złożonych przed datą wejścia w życie takich zmian zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym w Sklepie.
 3. Bilety na wydarzenia kulturalne organizowane przez OPT dostarczane są Zamawiającemu drogą elektroniczną bezpośrednio po zaksięgowaniu wpłaty za zakupiony bilet i podlegają weryfikacji poprzez okazanie wydruku Biletu podczas wejścia na wydarzenie, przed jego rozpoczęciem. W przypadku innych wydarzeń sposób dostarczenia Biletu i sposób jego realizacji określa się na stronie Sklepu.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niezłożenie zamówienia lub niedostarczenie potwierdzenia zamówienia, niemożność dokonania zapłaty ceny – spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Zamawiającego, problemami z siecią Internet lub innymi okolicznościami, na które Sklep nie miał wpływu.
 5. Sklep nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za przebieg wydarzenia kulturalnego, które organizuje wyłącznie inny organizator niż OPT, nie ponosi również jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść przekazu reklamowego takiego wydarzenia i za jego zgodność z rzeczywistym przebiegiem wydarzenia.

VII. Formy płatności

 1. Dostępne sposoby płatności: szybki przelew elektroniczny (obsługiwany przez serwis przelewy24.pl), przelew bankowy, karta płatnicza (obsługiwana przez serwis przelewy24.pl).
 2. Sklep online nie prowadzi formy płatności: „płatność przy odbiorze”. Płatność przy odbiorze – gotówką, możliwa jest tylko w przypadku osobistego zakupu Biletów w siedzibie OPT.
 3. Na żądanie nabywcy biletu opłaconego przelewem elektronicznym za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego Przelewy24.pl, OPT jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą transakcję, jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie do 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym zakupiono Bilet.

VIII. Reklamacje

Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia pisemnej reklamacji wysłanej na adres info@opt-art.net. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, Sklep niezwłocznie zwróci Zamawiającemu równowartość uiszczonej ceny Biletu lub zaoferuje mu inne rozwiązanie – do wyboru Zamawiającego.

IX. Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, jest Ośrodek Postaw Twórczych ul. Działkowa 15, 50-538 Wrocław.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Zamawiający, podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich wykorzystywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Zamawiający ma w każdej chwili możliwość wglądu, modyfikacji, aktualizacji oraz usunięcia swoich danych osobowych.
 3. Poprzez rejestrację w serwisie internetowym w celu dokonania zakupu, dane osobowe Zamawiającego zostają umieszczone w bazie Sprzedającego.
 4. Login i hasło służące do zalogowania się w serwisie internetowym Sprzedającego www.optart.net/sklep mają charakter poufny i nie mogą być ujawniane osobom trzecim, dlatego Zamawiający zobowiązany jest do ich ochrony przed uzyskaniem przez osoby trzecie.
 5. W przypadku pozyskania przez osoby trzecie loginu i hasła Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Sprzedającego.
 6. Serwis internetowy www.opt-art.net/sklep pod którym dostępne są wydawnictwa Sprzedającego, proces logowania się Zamawiającego a także dokonywania zakupów, zabezpieczone są poprzez stosowanie certyfikatów SSL.

X. Pozasądowe sposoby rozpatrzenia reklamacji

Zamawiający będący konsumentem po wyczerpaniu trybu reklamacji, o którym mowa w pkt VIII Regulaminu ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń za pośrednictwem m.in. poniższych instytucji oraz wg ich procedur:

 • Federacja Konsumentów www.federacja-konsumentów.org.pl
 • Stowarzyszenie Konsumentów w Polsce www.konsumenci.org
 • Europejskie Centrum Konsumenckie www.konsument.gov.pl
 • Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej (lista WIIH) www.uokik.gov.pl
 • Powiatowi/ Miejscy Rzecznicy Konsumentów przy samorządach.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Towary i usługi prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w odniesieniu do konsumentów przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 3. W razie sporów z Użytkownikiem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.
 4. OPT zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Sklepu. Zawarte umowy oraz zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21 marca 2018 r.

 

Załącznik:
Odstąpienie od umowy – wzór (.pdf)
Regulamin sprzedaży biletów on-line – 21.03.2018 (.pdf)

 

Wrocław, dnia 21 marca 2018 r.